Brand i flerfamiljshus - frågor och svar (FAQ)

Lågor slår ut ur endast en lägenhet i ett hyreshus.

En lägenhet är en egen brandcell. Det betyder att väggar, golv, tak, dörrar och fönster ska klara av att stå emot brand tills det att räddningstjänsten är på plats. Nedan har vi svarat på vanliga frågor om hur du ska agera om det börjar brinna.

Hur gör jag om det börjar brinna i min lägenhet?

Varna alla andra som finns i lägenheten så att de kan börja utrymma. Försök att släcka med den släckutrustning du har utan att sätta dig själv i fara. Klarar du inte att släcka själv så stäng så många dörrar mellan dig och branden som möjligt. Utrym sedan och larma 112. Om ni är flera i lägenheten be om hjälp att larma 112 och utrymma de andra i lägenheten.

Stanna kvar eller springa ut?

Om det brinner i en grannes lägenhet och trapphuset är fyllt av rök så stanna i lägenheten. Där är du säker i 60 minuter, på grund av brandcellsgränserna, medan det kan räcka med några andetag av den livsfarliga röken för att bli medvetslös. Meddela även 112 att du är inne i lägenheten och placera dig vid ett fönster eller en balkong. Om du har lyckats ta dig ut, möt räddningstjänsten när vi kommer och förklara var det brinner.

RVLS: Rädda, Varna, Larma, Släck

Börjar det brinna kan du försöka komma ihåg RVLS: Rädda, Varna, Larma, Släck

  • Rädda dem som är i livsfara, men var försiktig. Utsätt dig inte för onödig fara.
  • Varna alla som hotas av branden.
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.
  • Släck branden om det är i ett tidigt skede och du bedömer att du kan släcka den. Använd brandsläckare eller brandfilt.

Om det är brandrök i mitt trapphus, vad gör jag då?

Stanna i lägenheten och påkalla hjälp från räddningstjänsten genom att ringa 112. Räddningstjänsten kan hjälpa dig ut genom ett fönster eller en balkong.

En lägenhet kan stå emot brand i cirka 30-60 minuter. Gå absolut inte ut i trapphuset om det är rökfyllt. I hus med fler än åtta våningar skall det finnas brandsäkra trapphus vilket ska motverka att trapphuset blir rökfyllt.

Vad får jag förvara i trapphus?

Grundkravet för bostäder är att det alltid ska finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar. I ett flerbostadshus upp till åtta våningar är den ena vägen trapphuset och den andra i regel via fönster/balkong. Utrymningsvägar (trapphus/källargångar) ska därför inte användas till förvaringsplats för vare sig barnvagnar, tidningsinsamlingar eller julgranar. Dels kan de, om de börjar brinna, rökfylla trapphuset, dels kan de hindra vid utrymning och försvåra för räddningstjänsten/ambulansens personal och utrustning.

Ett informationsblad om brandsäkerhet i trapphus att sätta upp i trapphuset finns att beställa gratis på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida: www.msb.se Länk till annan webbplats.

Vilka är de vanligaste brandorsakerna i bostäder?

De allra flesta brandtillbud sker i den egna bostaden där köket är den vanligaste platsen och den glömda spisen den i särklass vanligaste direkt brandorsaken. Efter köket kommer vardagsrum och sovrum, där rökning och glömda ljus är de vanligaste orsakerna. I allmänna utrymmen som till exempel trapphus, vind och källare är den vanligaste direkta brandorsaken anlagd brand. I villor och radhus är även eldstadsrelaterade bränder vanliga. De allra flesta olyckor i hemmet kan förhindras av dig själv genom kunskap och rutin. Förutom skydd som fungerande brandvarnare, handbrandsläckare/brandfilt och spisvakt/spistimer är det bra att tänka på följande:

  • Rengör spisfläkten från fett med jämna mellanrum.
  • Se till att hålla levande ljus under uppsikt.
  • Använd inte disk- och tvättmaskin då du inte är hemma.
  • Tändare och tändstickor förvaras utom räckhåll för barn.

Hur fungerar hemförsäkringen vid en bostadsbrand?

Bostadsfastighetsbolagets försäkring täcker vanligen skador i allmänna utrymmen samt återställning av väggar, tak, fönster med mera i den skadade bostaden. Den privata hemförsäkringen täcker vanligen lös inredning och inventarier och merkostnader (t.ex. boende under renoveringstid). Kontrollera specifikt med ditt försäkringsbolag.

Hur gör jag om jag hör brandvarnare som larmar i annans bostad?

Knacka på och se om någon är hemma. Kan du känna lukten av rök eller se om det brinner? Försök att släcka om det är en liten brand utan att utsätta dig själv för fara och/eller ring 112. Stäng dörren till det utrymme som brinner för att förhindra att branden sprids.

Är säkerhetsdörrar till lägenheten okej ur räddningstjänstens synpunkt?

Räddningstjänsten tränar regelbundet på att forcera säkerhetsdörrar. Undvik att låsa tillhållarlås när du är hemma. En säkerhetsdörr kan ta något längre tid att forcera jämfört med andra dörrar men totalnyttan av dörren överväger.

Brandsäkerhet i flerbostadshus - broschyr

Broschyr från MSB innehåller tips och idéer om hur du kan skydda din byggnad från brand. Den riktar sig till hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och andra som äger, förvaltar eller hyr ut boende i flerbostadshus. Med broschyren medföljer ett informationsblad om brandskydd som riktar sig till den enskilde lägenhetsinnehavaren. Länk till broschyr: Brandskydd i flerbostadshus (msb.se)  Länk till annan webbplats.