Explosiv vara

Till explosiva varor räknas explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål samt ämnen och blandningar eller föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, stenspräckarpatroner, ammunition och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier med mera.

Tillstånd

Den som hanterar, överför, importerar eller exporterar explosiva varor ska ha tillstånd för det. Ansvaret att ett giltigt tillstånd finns åligger alltså den som hanterar explosiv vara.
Olika typer av verksamheter behöver olika typer av tillstånd beroende på hur den explosiva varan skall användas.

 • Tillstånd till användning av explosiv vara krävs för den som vill använda/hantera explosiv vara.
 • Tillstånd till förvaring av explosiv vara krävs för den som har förråd och vill förvara explosiv vara.
 • Tillstånd till försäljning av explosiva varor krävs för den som bedriver handel med explosiva varor till exempel en vapenhandlare som säljer ammunition.
 • Tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige behövs för att föra över varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag.

Kommunen (räddningstjänsten) ansvarar för att pröva frågor om tillstånd för explosiv vara inom den kommun där varorna ska hanteras.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar dock för att pröva frågor om tillstånd till explosiva varor som avser:

 1. tillverkning, bearbetning, behandling, destruktion, underhåll och återvinning,
 2. annan hantering som sker i anslutning till sådan hantering som nämns i 1,
 3. gränsöverskridande överföring,
 4. import,
 5. export, och sådan hantering som Försvarsmakten,
 6. Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket behöver ha tillstånd till.

Tillstånd hos Polisen enligt ordningslagen kan även krävas för användning av vissa explosiva varor. Exempelvis sprängarbete inom detaljplanelagt område eller viss användning av fyrverkerier. För mer information kontakta Polismyndigheten.

Tillståndspliktiga mängder

Hantering av explosiv vara är i grunden tillståndspliktigt. Dock finns ett antal undantag från tillståndsplikten vid förvaring av mindre mängder explosiv vara.

Tillstånd för hantering av explosiv vara behövs exempelvis INTE för den som:

 • Har tillstånd enligt vapenlagen (1996:67) att inneha ammunition eller vapen och för dessa vapen förvarar ammunition.
 • Har tillstånd enligt vapenlagen (1996:67) att inneha vapen och för dessa vapen hanterar högst 5 kg krut för eget bruk, exempelvis för handladdning. Dock får ej explosiva varor i riskgrupp 1.1 och 1.2 förvaras i bostad.
 • Vid näringsverksamhet eller undervisning förvarar max 10 st PU (pyroteknisk utrustning) i form av exempelvis krockkuddar, bältessträckare, etcetera.
 • Förvarar ett antal produkter av mindre mängd enligt särskilda villkor. Ett exempel är fyrverkeriartiklar för allmänheten där sammanlagt högst 5 kg fyrverkerier enligt Bilaga 1 i MSBFS 2019:1 får hanteras utan tillstånd. Observera att vissa fyrverkerier, exempelvis raketer med styrpinne kräver tillstånd och särskild utbildning.

Samtliga undantag från tillståndsplikten för explosiv vara finns beskrivna i kapitel 2 i MSBFS 2019:1. Vid osäkerhet om din eller ditt företags hantering av explosiv vara kräver tillstånd, kontakta räddningstjänsten för rådgivning.

Ärendeprocessen

För att söka tillstånd skickar verksamhetsutövaren in en ansökan till RTMD med e-post till info@rtmd.se eller med post till Räddningstjänsten Mälardalen, Vallbyleden 9, 721 87 Västerås. För att vi ska kunna pröva ansökan behöver den innehålla alla nödvändiga uppgifter och handlingar. En ofullständigt ifylld ansökan kommer att förlänga handläggningstiden. När ni fyller i blanketten är det därför viktigt att ni noga läser igenom vägledningen angående tillståndsansökan för explosiva varor.

Vid behov kommer vi att begära komplettering av ansökningshandlingar. Om de dokument som efterfrågas inte skickas in kan detta vara en orsak för oss att avslå ansökan. När en komplett ansökan inkommit meddelar vi detta till verksamheten genom ett mottagningsbevis. Därefter har vi som längst tre månader på oss att meddela beslut om verksamheten får tillstånd eller inte.

Innan tillstånd meddelas har RTMD möjlighet att göra en kontroll på verksamheten, en så kallad avsyning. Syftet med avsyningen är att kontrollera att anläggningen byggts/är utförd enligt det underlag som angavs i ansökan och att den uppfyller gällande krav.

Du kan hitta tillståndsansökan på följande länk: Blanketter (rtmd.se)

Hantering av explosiva varor: Handbok (msb.se)