Brandskydd för restauranger

Brandskyddet i restauranger är viktigt eftersom många bränder startar i kök. Det är både fastighetsägaren och den verksamhetsansvarige som ansvarar för brandskyddet.

I många fall används gasol i samband med matlagningen. Ta därför reda på vilka regler som finns för just sådana gaser, behållare och dylikt. Om det visar sig att du behöver tillstånd för dina varor ska du söka om tillstånd hos Räddningstjänsten Mälardalen. Även andra brandfarliga varor kan behöva tillstånd, läs mer på vår webbplats: Tillstånd för brandfarliga och explosiva varor

Som ägare och nyttjanderättshavare till en restaurang är du skyldig att vidta tillräckliga åtgärder för att ha ett skäligt brandskydd. En viktig del är det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) där man planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp arbetet som görs på brandskyddet för byggnaden. Mer information om systematiskt brandskyddsarbete finns på vår webbplats: SBA

Om din restaurang serverar alkohol ställer alkohollagen krav på att lokalerna ska vara lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt, mer information om det finns på följande länk: Brandskyddskrav vid servering av alkohol (rtmd.se)

Åtgärder för bra brandskydd

För att förhindra brand på en restaurang finns det många saker som kan göras. Precis som i de flesta fall bör fungerande brandlarm installeras. Om lokalen har fler våningar bör det finnas på samtliga våningar. I köket ska det finnas släcksystem ovanför tillagningsytorna eller brandavskiljande vägg mellan kök och matsal.

Saker att tänka på i köket:

 • Var noga med att stänga av plattan alternativt spisen, håll alltid uppsikt över spisen vid matlagning.
 • Om olja skulle börja brinna, häll aldrig vatten på oljan! Det orsakar en mycket större brand. Om möjligt, sätt på locket och kväv på så vis elden. Dra bort kastrullen från plattan, men var försiktig så att du inte bränner dig.
 • För att försäkra restaurangen och dess kök ytterligare rekommenderar vi kolsyresläckare och/eller speciell fettbrandsläckare och ett släcksystem som monteras i fläktarna. Det är också viktigt att sota och rengöra fläktarna regelbundet.

Viktigt för dig som driver restaurang:

 • Ha fungerande brand- och utrymningslarm som hörs i hela lokalen. Har restaurangen flera våningar? Se till att det finns brandlarm på alla våningar.
 • Har ni en uppdaterad utrymningsplan och förutbestämd återsamlingsplats för personalen?
 • Har alla i organisationen utbildning och befogenheter för att kunna agera i en akut situation och klara ett bra brandskydd?
 • Gästerna har dålig lokalkännedom så ha tydlig skyltning som visar utrymningsvägar och vid behov även nödbelysning.
 • Har ni tydliga rutiner och en tydlig organisation kring vad som sker om brandlarmet går?
 • Finns eventuella tillstånd och tillräcklig kunskap gällande brandfarlig vara?
 • Möt upp räddningstjänsten. Vi vill veta om alla är ute ur byggnaden, vad som har skett samt om det finns eventuella risker i verksamheten, till exempel gasflaskor.
 • Undvik anlagd brand genom att inte förvara brännbart material på lastkajer eller på andra undanskymda platser.