Brandskydd för restauranger

Brandskyddet för restauranger är extra viktigt eftersom många bränder startar i kök. Det är i första hand fastighetsägaren men också den verksamhetsansvarige som bör ansvara för brandskyddet.

I många fall så används gasol i samband med matlagningen. Ta därför reda på vilka regler som finns för just sådana gaser, behållare eller dylikt. Om det då visar sig att du behöver tillstånd för dina varor så kan du söka om tillstånd hos Räddningstjänsten Mälardalen. Även andra brandfarliga varor kan behöva tillstånd. Det finns mycket regler kring hantering och förvaring av brandfarliga vätskor och gaser och dessa finner du i Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

Det tidigare kravet på en skriftlig redogörelse för brandskyddet är sedan 1 januari 2021 borttaget. Som ägare och nyttjanderättshavare till en restaurang är du däremot fortfarande skyldig att vidta tillräckliga åtgärder för att nå ett skäligt brandskydd. Det systematiska brandskyddet är en del av brandskyddet där man planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp arbetet som görs på brandskyddet för byggnaden.

Åtgärder för bra brandskydd

För att förhindra brand på en restaurang så finns det en mängd olika saker som kan göras. Precis som i de flesta fall så bör fungerande brandlarm installeras. Om lokalen har fler våningar så bör det finnas på samtliga våningar. I köket ska det finnas släcksystem ovanför tillagningsytorna eller brandavskiljande vägg mellan kök och matsal.

Saker att tänka på i köket:

 • Var noga med att stänga av plattan alternativt spisen och alltid hålla uppsikt över spisen vid matlagning.
 • Om olja skulle börja brinna – häll aldrig vatten på oljan! Det orsakar nämligen en mycket större brand.
 • Om möjligt, sätt på locket och kväv på så vis elden. Dra bort kastrullen från plattan, men var försiktig så att du inte bränner dig.
 • För att försäkra restaurangen och dess kök ytterligare rekommenderar vi kolsyresläckare och/eller speciell fettbrandsläckare och ett släcksystem som monteras i fläktarna. Det är också viktigt att sota och rengöra fläktarna.

Viktigt för dig som driver restaurang:

 • Ha fungerande brandlarm som hörs i hela lokalen. Har restaurangen flera våningar? Se till att det finns brandlarm på alla våningar.
 • Har ni en uppdaterad utrymningsplan och förutbestämd återsamlingsplats för personalen?
 • Har alla i organisationen utbildning och befogenheter för att kunna agera i en akut situation och klara ett bra brandskydd?
 • Gästerna har dålig lokalkännedom så ha tydlig skyltning som visar utrymningsvägar och vid behov även nödbelysning.
 • Se till att ni har tydliga rutiner och en tydlig organisation kring vad som sker när larmet startar. Hur ska ni agera om brandlarmet går?
 • Finns eventuella tillstånd och tillräcklig kunskap gällande brandfarlig vara?
 • Möt upp räddningstjänsten. Vi vill veta om alla är ute ur byggnaden, vad som har skett samt om det finns eventuella risker i verksamheten, till exempel gasflaskor.
 • Undvik anlagd brand genom att inte förvara brännbart material på lastkajer eller på andra undanskymda platser.