Gasflaskor i industrier

När gasflaskor utsätts för brand eller höga temperaturer kan de spricka (explodera) vilket orsakar stor fara och försvårar eventuella räddningsinsatser. Detta kan i sin tur leda till mycket omfattande konsekvenser i byggnaden som brinner.

Nedan finns råd och tips för hur gasflaskor förvaras och hanteras på ett säkert sätt som underlättar räddningstjänstens arbete vid olika insatser. Fel förvaring och hantering av gasflaskor bidrar ofta till att konsekvenserna efter en brand blir mycket stora.

Problemet med gasflaskor

Inom många verksamheter är det nödvändigt att använda gasflaskor vid olika typer av arbeten. Dessvärre uppstår det problem om en brand utbryter i byggnader där flaskorna hanteras eller förvaras. När gasflaskorna blir varma kan de explodera och genom kringflygande bitar, giftigt innehåll, heta gaser eller tryckvågor orsaka stor fara. Ett rekommenderat säkerhetsavstånd är därför 300 meter till en brandutsatt gasflaska.

Risker för räddningspersonal

Om det finns indikationer på att gasflaskor finns kvar, felaktigt placerade i byggnaden som brinner, kan räddningspersonalen tvingas backa och avvakta med släckningsarbetet. Detta kan i sin tur leda till att det blir en totalskada på fastigheten där byggnaden brinner ner helt. Hanteringen av gasflaskor är därför i många fall avgörande för hur stora konsekvenserna blir efter en brand.

Rätt hantering skapar rätt förutsättningar

Gasflaskor ska helst förvaras utomhus där de inte påverkas av en brand i intilliggande byggnader. Alla som hanterar gasflaskorna ska vara medvetna om riskerna, hur flaskorna förvaras säkert och vilka rutiner som gäller vid en brand. Följande rekommendationer gäller för alla typer och storlekar av gasflaskor, och även för flaskor som innehåller icke brandfarlig gas, till exempel syrgas och kvävgas.

Räddningstjänsten rekommenderar

Högst säkerhet:

  • Förvara gasflaskorna utomhus, inhägnade och otillgängliga för obehöriga, alternativt i ett låst, välventilerat skåp.
  • Märk upp förvaringsplatsen med varningsskylt för gasflaska under tryck.
  • Led in gasen via fasta rörinstallationer eller ta in flaskorna när de ska användas.
  • Håll ett stort avstånd mellan gasflaskor/skåp och brännbart material eller brännbara vätskor.

Lägre säkerhet:

  • Förvara gasflaskorna som används under dagen på en vagn/kärra innanför ytterdörren och märk upp uppställningsplatsen med en ruta på golvet. Håll avstånd till brännbart material. Vid en brand kan vagnen lätt tas ut.
  • Vid användning hämtas gasen från uppställningsplatsen och ställs tillbaka när den inte används längre.
  • Övriga gasflaskor förvaras antingen enligt alternativet ovan eller inomhus i ett brandavskilt förråd/skåp, endast avsett för gasflaskor och lägst klassat som EI60.
  • Förvaringsutrymmet bör vara lättåtkomligt utifrån.
  • Märk upp ytterdörren utifrån och förrådets utsida med varningsskylt för gasflaska under tryck.
Symbol för gaser under tryck. En röd ram med med vit bakgrund och en svart behållare.