Brandskydd i publika lokaler

Publika lokaler är ett samlingsnamn för lokaler som är tillgängliga för allmänheten. Till exempel butiker, varuhus, idrottshallar, biografer och samlingslokaler som kyrkor och konsertsalar. Det finns särskilda regler som gäller för brandskyddet i den typen av lokaler och det är viktigt att du som äger och bedriver en verksamhet i den typen av lokaler känner till dem.

De lagar och regler som reglerar brandskydd vid nybyggnad, tillbyggnad och ändringar är Boverkets byggregler (BBR) som i sin tur utgår från de grundläggande regler som finns i plan- och bygglagen (PBL), med tillhörande plan- och byggförordning (PBF). I befintliga byggnader gäller Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Ansvarig myndighet i byggskedet är kommunens byggnadsnämnd. När en byggnad redan finns är det räddningstjänsten som utför tillsyn enligt LSO gällande brandskyddet och personsäkerheten.

Som ägare och/eller nyttjanderättsinnehavare av en publik lokal är du skyldig att vidta åtgärder för att förebygga en brand samt förhindra och begränsa skadorna vid händelse av brand. Till det hör att arbeta med det systematiska brandskyddet (SBA). Det innebär i korta drag att du i din roll planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i din verksamhet. Det är viktigt att klargöra ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och den ansvarige för verksamheten, det vill säga vem som ansvarar för vad. Det regleras oftast i hyresavtalet med en så kallad gränsdragningslista.

Det är viktigt att vara tydlig när det gäller brandskyddet. De som besöker en publik lokal måste i ett tidigt skede veta hur och var man utrymmer vid brand och hur man ska gå tillväga om larmet går. Verksamhetens ansvariga på plats och personalens agerande är särskilt viktigt för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett säkert sätt. En del i det är att personalens bör ha ett brett säkerhetstänk så att de kan upptäcka brister och risker i ett tidigt skede, innan olyckan är framme.

Att tänka på:

  • Heltäckande och fungerande brandlarm som hörs i hela lokalen och som kontrolleras regelbundet.
  • Tydlig skyltning gällande nödutrymning.
  • Uppdaterad utrymningsplan.
  • Fastställda rutiner för vem som gör vad och som förtydligar vad som ska ske när larmet går.
  • Utrymningsvägar ska ha fri passage, tänk på möblering i korridorer och andra allmänna utrymmen som kan vara en del av utrymningsvägen.
  • Tydligt utmärkt, skyltad och lämpligt placerad släckutrustning, den ska vara lätt att komma åt för både personal och besökande.
  • För att minska risken för anlagda bränder, förvara inte brännbart material på lastkajer och andra undanskymda platser.
  • Vid händelse av brand, använd inte hissen och gå inte ut i ett rökfyllt trapphus!
  • Hanterar ni brandfarliga och/eller explosiva varor (gaser eller vätskor)? Ta reda på vilka regler som gäller kring hanteringen och förvaringen av dessa om tillstånd krävs. Detta kan räddningstjänsten hjälpa dig med.