Elda på egen tomt, vad gäller?

När du eldar sker det alltid under eget ansvar. Du som eldar har ansvaret för att elden inte sprids okontrollerat samt att eldandet inte leder till besvär för andra. Röken kan vara mycket irriterande för allergiker, ta hänsyn till din omgivning.

Frågor och svar (FAQ)

Under vissa perioder då det är extremt torrt ute i skog och mark kan räddningstjänsten utfärda ett eldningsförbud. Elden ska alltid vara släckt innan mörkrets inbrott. När du får elda inom tätorterna är reglerat i respektive kommuns lokala föreskrifter. Kolla på din kommuns hemsida vad som gäller för dig. Läs våra svar på era frågor om att elda utomhus nedan!

Vilken utrustning krävs vid eldning?

Du ska alltid ha minst en inkopplad slang med vatten för att kunna släcka om något oförutsett inträffar.

Får man grilla på balkongen?

Ur brandsynpunkt får du grilla på balkongen. Stor försiktighet och hänsynstagande skall råda. Fastighetsägaren kan ha strängare regler om vad som gäller på grund av till exempel ordnings- och miljöskäl. Räddningstjänsten kan inte heller förbjuda rökning på balkonger då detta är en ordnings- och miljöfråga och kan regleras av fastighetsägaren.

Vad gäller för eldning/grillning i skogen?

Kontrollera om det råder eldningsförbud genom att besöka vår hemsida regelbundet eller din kommuns egen hemsida.

Finns ingen iordningställd grillplats ska normalt markägaren kontaktas först. Om du eldar skall elden vara ordentligt släckt innan man lämnar den.

Vad gäller för så kallade dekorationsspisar?

Följ alltid leverantörens anvisningar.

  • Vägghängda kaminer (dekorationsspisar) skall vara ordentligt fastsatta. Kaminer som står på golvet, mot vägg eller fristående skall vara ordentligt förankrade så att de inte kan välta.
  • Kaminen får inte monteras mot vägg av brännbart material (om temperaturen riskerar att bli över 85 grader) och det är olämpligt att montera kaminen mot gipsvägg eftersom gipsen förlorar sin bärighet vid lång påverkan av relativt måttlig värme. (Gips som under längre tid utsätts för temperaturer över 45 grader torkar ut och förlorar då sin bärighet).
  • Kaminen skall placeras på säkert avstånd från brännbart material så som gardiner, torkade växter etcetera.
  • Bränslet är mycket brandfarligt och skall därför hanteras försiktigt. Påfyllning av bränsle får endast ske i avsvalnad behållare. Att fylla på i varm eller brinnande behållare kan medföra svåra brännskador.
  • Använd braständare eller långa tändstickor när kaminen skall tändas.
  • Lågorna kan släckas genom att kväva med lock.
  • Lämna inte en tänd kamin utan uppsikt.
  • Kaminen skall placeras i rum med god ventilation.

Vilka regler gäller för valborgsmässoeldar?

Om du vill arrangera en offentlig Valborgsmässoeld eller om tillställningen sker på allmän plats behöver du ansöka om tillstånd. Detta tillstånd ska sökas hos Polismyndigheten i Västmanlands län, Tillståndsenheten. Blanketter finns på polisen hemsida: Start | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

För information kring brandsäkerheten och Valborgsmässoeldar kan du klicka på följande länk på vår hemsida: Valborg och Majbrasor - Räddningstjänsten Mälardalen (rtmd.se) Länk till annan webbplats.