Överklaga beslut

Den som är folkbokförd, äger fast egendom eller betalar kommunalskatt i någon av de medlemskommuner som ingår i Räddningstjänsten Mälardalens förbund kan enligt kommunallag (2017:725) överklaga direktionens beslut genom laglighetsprövning.

Hur du överklagar ett beslut taget av Räddningstjänsten Mälardalens direktion

Du begär laglighetsprövning genom att skicka in överklagandet till Förvaltningsrätten i Uppsala. Direktlänk: Förvaltningsrätten i Uppsala (domstol.se) Länk till annan webbplats.

Överklagandet ska vara skriftligt och uppge vilket beslut det handlar om och vad som du anser vara fel med beslutet.

Inom tre veckor (21 dagar) från det att protokollet har anslagits på kommunalförbundets digitala anslagstavla måste överklagandet ha kommit in till förvaltningsrätten.

Förvaltningsbesvär, överklaga ett beslut som rör dig själv

Din överklagan ska vara skriftlig och du behöver uppge följande:

  • Vilket beslut som överklagas med diarienummer och beslutsdatum.
  • Hur du vill att beslutet ska ändras och varför. Redogör även för andra uppgifter som du anser kan ha betydelse i ärendet.
  • Namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.

Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten i Uppsala och sänds till följande adress:

Räddningstjänsten Mälardalen, 721 87 Västerås. Alternativt till vår myndighetsbrevlådas mejlkorg: info@rtmd.se

Överklagandet ska ha kommit in till Räddningstjänsten Mälardalen inom tre veckor (21 dagar) från den dag du fick beslutet.