Brandfarlig vara

Till brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och brandreaktiva varor. Nedan finns mer information om dessa.

Brandfarlig vätska

Om en vätska har en flampunkt som understiger 100°C räknas den som brandfarlig. Några exempel på vanligt förekommande brandfarliga vätskor är bensin, diesel, spolarvätska och aceton.

Brandfarliga vätskor delas in i olika klasser beroende på vilken flampunkt vätskan har.

  • Klass 1 Vätska med flampunkt under 21°C
  • Klass 2a Vätska med flampunkt från 21°C till och med 30°C
  • Klass 2b Vätska med flampunkt över 30°C till och med 55°C
  • Klass 3 Vätska med flampunkt över 55°C till och med 100°C

En vätskas flampunkt bör finnas att utläsa i varans säkerhetsdatablad som tillhandahålls av leverantören.

Brandfarlig gas

För att en gas ska räknas som brandfarlig ska den vid 20°C kunna bilda en antändbar gasblandning med luft. Några exempel på vanligt förekommande brandfarliga gaser är gasol, acetylen och vätgas.

Brandreaktiva varor

Förutom brandfarliga gaser och vätskor finns det brandreaktiva varor. Dessa ämnen kan understödja samt reagera våldsamt i en brand. Dessa ämnen kan ha egenskaper som oxiderande, vara självreaktiva, ha ett högt energiinnehåll eller vara brandfarliga fasta ämnen. MSB har uppfört ut föreskrifter angående vilka ämnen som anges som brandreaktiva varor.

Nedan finns de ämnen med föreskrifter från MSB:

  • Väteperoxid
  • Organiska peroxider
  • Ammoniumnitrat
  • Lågnitrerad nitrocellulosa
  • Brandfarlig biograffilm

I respektive föreskrift anges vilka mängder som är tillståndspliktiga.

Vad säger lagen om hantering av brandfarlig vara?

Hantering av brandfarliga varor omfattas av lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Den som hanterar brandfarliga varor är skyldig att känna till vilka krav som gäller för sin egen hantering.

Lagstiftningen nämner ett antal grundläggande krav som ställs på den som hanterar brandfarliga varor. Några av de krav som ställs är aktsamhet, utredning om risker, kompetens, föreståndare, anläggningar, byggnader, anordningar, förvaring och förpackning.

För brandfarliga varor är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som har befogenhet att utfärda föreskrifter med stöd av lagen. I föreskrifterna ställs det specifika krav på olika typer av hantering av brandfarliga varor. Föreskrifterna är bindande och måste alltid följas.

Ofta finns det allmänna råd kopplade till föreskrifterna, dessa visar möjliga sätt att uppfylla föreskriftskrav. Till skillnad från föreskrifterna är inte allmänna råd bindande, vilket gör att föreskriftskraven kan uppfyllas på andra sätt. Alternativa lösningar måste dock uppfylla minst samma skyddsnivå som det allmänna rådet.