Brandskydd i skolor och förskolor

De flesta bränder i skolmiljö sker under skoltid, men de som orsakar störst skada sker oftast på kvällar och helger. Genom att sätta upp belysning och ta bort brännbart material i utemiljön kan man minska riskerna som finns. Läs mer nedan om brandskydd på skolor och förskolor!

Det är rektorernas ansvar att se till att det finns ett fungerande brandskydd på skolor och förskolor. Genom att arbeta aktivt med skolans SBA, systematiska brandskyddsarbete, kan man minska riskerna och höja beredskapen. SBA handlar inte bara om att utrusta lokalerna med larm, brandsläckare och utrymningsskyltar utan även att säkerställa en tydlig organisation och plan för hur kontroller ska gå till och hur alla ska agera vid en brand. Till exempel behöver någon ansvara för själva utrymningen medan någon annan möter upp räddningstjänsten. Alla i personalen behöver veta vilka rutiner som finns och hur de ska agera vid händelse av brand. Det ska gå att utrymma skolan oavsett om det är lektion med klassen samlad eller om det är en rast med alla utspridda på olika ställen.

Rektorn för skolan är som tidigare nämnt ytterst ansvarig för brandskyddet och bland personalen bör det finnas brandskyddsansvariga. Även eleverna behöver känna till utrymningsvägar och återsamlingsplatser och övningar bör genomföras med jämna mellanrum.

Det kan vara svårt att få en till en bra utrymningsövning tillsammans med eleverna. Det viktiga är att personalen övar och vet hur de ska agera. Eleverna behöver dock veta hur brandlarmet låter och hur de ska agera när det drar igång, det kan därför vara lämpligt att gå igenom det inför varje termin. Det kan också vara nyttigt att informera eleverna om konsekvenserna med att starta ett larm i onödan, med samhällskostnaden och att räddningstjänsten då inte kan åka på andra larm som sker samtidigt.

De flesta bränderna i skolmiljö är anlagda, vanligast under dagtid och ofta på toaletterna. Anlagda bränder sker även på kvällar och helger och dessa får ofta större konsekvenser. Genom att göra ändringar i utemiljön kan man minska riskerna. Man kan till exempel klippa ner häckar och ordna utebelysning för att öka insynen. Ofta startar bränderna i brännbart material som finns i närområdet. Plocka därför undan och håll rent lastkajer, nära husfasader och skolgården så det inte ligger till exempel papper, kartonger och skräp. Samma säkerhetstänk ska finnas inomhus och tänk särskilt på papperskorgar som ska ha lock och tömmas regelbundet.

Vissa verksamheter inom skolan kan ha högre brandrisk än övriga verksamheten, till exempel kemi, slöjd och hemkunskap. Brandfarliga varor som används inom undervisningen måste hanteras med aktsamhet och så att obehöriga inte för tillgång till den. För större volymen av brandfarliga vätskor och gaser kan det krävas tillstånd hos räddningstjänsten.

Checklista inomhus

 • Brandlarmet ska vara rätt utformat. Utrymningsskyltarna ska vara synliga.
 • Utrymningsplaner ska vara tydligt placerade vid ingången.
 • Utrymningsvägar ska vara fria från brännbart material och får inte blockeras.
 • Papperskorgar kan vara en brandfara. Se till att de har lock och töm ofta!
 • Brandfarliga varor som används i till exempel kemi- och fysikundervisningen bör hanteras med aktsamhet. För större volymer krävs tillstånd.
 • Släckutrustningen ska vara tydligt utmärkt och vara lätt att komma åt för både elever och personal.
 • Var vaksam på brännmärken och/eller små försök att tända eld.
 • Checklista utomhus
 • Utomhusbelysning skapar trygghet och synlighet.
 • Håll buskar och annan växtlighet på skolområdet låga så förbättras insynen, därmed minskar risken för en anlagd brand.
 • Papperskorgar kan vara en brandfara. Se till att de har lock och töm ofta!
 • Håll lastkajen fri från brännbart material.
 • Löst brännbart material på skolområdet såsom kartonger, skräp, och lövhögar kan bli bränsle för en anlagd brand och bör därför städas undan.
 • Tänk på att inte placera återvinningskärl nära fönster eller fasader.
 • Utvändiga utrymningsvägar, exempelvis nödutgångar och utvändiga trappor, ska hållas fria från hinder, snöröjas och halkbekämpas.
 • Tänk på att räddningsfordon behöver kunna parkera nära fastigheten vid en insats.
 • Var vaksam på brännmärken och/eller små försök att tända eld.