Brandskydd på lantbruk och stall

Det finns många brandrisker i ett stall. Hö, damm och halm är lättantändligt och en brand kan sprida sig snabbt. Med ett förebyggande brandskydd i stallet kan bränder undvikas och konsekvenserna av en brand minskas.

En häst i en box gjord av trä och med halm i.

Förebygg och förbered

 • Håll ordning och reda i stallgångar och foderrum. Det minskar risken för råttor och möss som kan orsaka brand när de gnager på elledningar med mera.
 • Håll dörrar och portar mellan stallet och andra utrymmen stängda. Det hindrar brand och brandrök från att spridas.
 • Kontrollera elapparater och elledningar regelbundet så att de fungerar och är hela. Dra ut kontakten efter användning av elapparater. Se till att hästarna inte kommer åt ledningar eller lampor.
 • Placera inte höbalar, ensilagebalar, spån och liknande intill stallets fasad. Lantbrukets brandskyddskommitté rekommenderar att brännbara upplag placeras minst 15 meter från stallbyggnader.
 • Upprätta brandskyddsregler. Exempelvis får man inte röka eller ha öppen eld i eller vid stallet. Element och andra värmekällor får aldrig övertäckas med täcken, kläder eller annat.
 • Ha tillgång till släckutrustning! Räddningstjänsten rekommenderar handbrandsläckare, brandfilt och vattenslang.
 • Öva utrymning! Se till att det alltid hänger grimma och grimskaft i anslutning till boxen så att man kan leda ut hästarna vid en brand. Hästarna kommer inte följa med frivilligt ur boxen i händelse av en brand i stallet. Se till att det finns en plats där hästarna kan bindas upp eller hage att släppa ut dem i efter utrymningen, annars riskerar de att springa tillbaka in i stallet.
 • Upprätta en insatsplan för ert stall där det framgår information om brandskyddet. Placerade den på ett ställe där ni lätt kommer åt den. Insatsplanen bör innehålla: kontaktuppgifter till gården, adress, kartkoordinater och telefonnummer.
 • Larmnumret 112 och andra viktiga telefonnummer till veterinär, grannar eller stödorganisationer.
 • Ritning över gården.
 • Vad som är viktigt att rädda och skydda.
 • Samlingsfålla för djuren och återsamlingsplats för människorna.
 • Speciella faror.

Om det börjar brinna

 • Rädda människor och djur som är i omedelbar fara för branden! Led ut hästar och andra djur ut ur stallet och ställ upp eller släpp ut dem i hagen. Återsamlas på återsamlingsplatsen.
 • Varna andra i din omgivning om branden!
 • Larma! Meddela vad som har hänt, var det brinner, om några djur eller människor är i fara och vem som ringer.
 • Släck! Alla bränder är små i början. Om du kan släcka branden utan att utsätta dig själv för fara så försök att släcka branden med en handbrandsläckare, vattenslang eller brandfilt. Begränsa branden genom att stänga dörrar och portar till utrymmet där branden är.

Övernattning

Vid ridläger och andra evenemang så kan man vilja sova över i stallet eller angränsade lokaler. För att övernattning ska kunna ske på ett säkert sätt så följ våra riktlinjer för Tillfällig övernattning (rtmd.se).

Bra länkar till dokument (externa hemsidor)