Tillsyn

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska verksamheter och fastighetsägare se till att deras lokaler har ett tillräckligt bra brandskydd. Räddningstjänsterna är skyldiga att kontrollera att lagen följs. Därför utför vi på Räddningstjänsten Mälardalen tillsyn.

Någon står med en penna och fyller i ett papper. I bakgrunden står brandsläckare.

Vid tillsynen tittar vi på det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) och bland annat på vilka rutiner och regler som finns för att förebygga att en brand uppstår och för att minimera konsekvenserna av en brand. Detta gör vi genom att titta på SBA-dokumentationen och genom att ställa vissa frågor vid tillsynen. Ett annat bedömningskriterium för det förebyggande arbetet är hur många tekniska brister som vi upptäcker, eftersom dessa i flesta fall borde ha upptäckts i det systematiska brandskyddsarbetet.

Vi tar också en runda i lokalerna och gör stickprovskontroller på det fysiska brandskyddet. Vi tittar främst på brandtekniska installationer, möjligheterna för en säker utrymning och om det finns några särskilda brandrisker. Om brandfarliga eller explosiva varor hanteras kontrollerar vi även det.

Hur ofta utför vi tillsyn?

Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) arbetar efter en tillsynsplan. Tillsynsplanen revideras årligen och regler vilka verksamheter som skall tillsyna. Hur ofta vi gör tillsyn beror på typ av verksamhet som bedrivs och hur bra brandskyddet är. Verksamheter som kan vara svåra att utrymma eller där en brand kan får stora konsekvenser får oftare tillsyn, exempelvis hotell, nattklubbar, skolor och vårdboenden. Är brandskyddet bra dröjer det längre tills nästa tillsyn än om vi upptäcker brister. Hanteringen av tillståndspliktiga brandfarliga och explosiva varor tillsynar vi normalt vart tredje år men oftare om vi har upptäckt brister. Fyrverkeriförsäljning kontrollerar vi normalt inför varje nyår.

Vad gör vi om vi upptäcker brister i brandskyddet?

Om bristerna är små och inte innebär någon större fara, får verksamheten eller fastighetsägaren en bestämd tid på sig att rätta felen. Beroende på felens art kan vi i vissa fall acceptera att åtgärderna skriftligen beskrivs för oss, och i andra fall gör vi en efterkontroll.

Brister som kan innebära fara för människor eller om bristerna är omfattande medför att vi kommer att förelägga vissa åtgärder. Ett föreläggande är vårt myndighetsverktyg för att få till en rättelse av en brist. I vissa fall utfärdar vi ett förbud vilket innebär att en viss lokal eller anordning inte får användas tills det att bristerna är åtgärdade. Ibland förenas föreläggande med vite. Vite är en avgift som betalas om ett föreläggande eller förbud inte följs. Vår ambition är att vi ska vara överens om vilka åtgärder som måste genomföras för att brandskyddet ska vara tillräckligt bra. Men ibland tycker vi olika och då kan vårt beslut alltid överklagas hos Länsstyrelsen.

Kostnader för tillsyn och tillsynstaxor

Tillsynen är inte skattefinansierad. Därför tar vi ut en kostnad för den. Kostnaden består av en grundavgift och en rörlig avgift. I grundavgiften ingår bokning, planering, förberedelser, framkörning, upprättande av tjänsteanteckning, uppdatering av uppgifter och all annan administration. Den rörliga avgiften består av tidsåtgången för eventuellt utredningsarbete inför beslut. Vår timtaxa är beslutad av våra medlemskommuner och består av vår självkostad.