Råd och anvisningar

Nedan finns råd och anvisningar (PM) om servering av alkohol, tillfällig övernattning, solceller, med flera.

Brandskyddskrav vid servering av alkohol

Alkohollagen (2010:1622) ställer krav på att lokaler som används för servering till allmänheten ska vara lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt. Mer information: Brandskyddskrav vid servering av alkohol_pdf (rtmd.se) Pdf, 175 kB.

Tillfällig övernattning, anvisning och blankett för anmälan

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är det ägare och nyttjanderättshavare som har ansvar för att brandskyddsarbetet har en skälig omfattning i byggnad, verksamhet och organisation. Där tillfällig övernattning sker ställs stora krav på ägaren, ordinarie hyresgästen samt den tillfälliga hyresgästen och byggnadens tekniska brandskydd.

Blanketten är en anmälan och anvisning som innehåller vägledning och råd för att uppnå ett bra brandskydd i lokaler för tillfällig övernattning i skolor, förskolor, fritidshem, klubbstugor och liknande lokaler. Ansvarig person för uthyrning (till exempel rektorn för en skola) ska informera oss senast tre veckor innan övernattning sker. Läs blanketten här: Anvisning och blankett_pdf (rtmd.se) Pdf, 331 kB.

Anvisning om solcellsanläggningar

Räddningstjänsten Mälardalens råd och anvisningar om solcellsanläggningar beskriver vår tolkning av hur räddningspersonalens säkerhet ska tryggas, enligt 3 kap 8 § 2011:338 plan och byggförordningen, vid insatser i byggnader med solceller. Läs den här: Råd och anvisningar om solcellsanläggning_pdf (rtmd.se) Pdf, 203 kB.

I övrigt saknas det regler för hur projektering av solcellsanläggningar ska tillgodose räddningspersonalens säkerhet. Solceller fortsätter att producera el även om strömmen till byggnaden bryts vid normala brytare, via säkringar eller överspänningsskydd som löser ut. Detta medför att systemets alla kablar fortsatt är strömförande med upp till 1000 volt om inga särskilda åtgärder vidtas. Denna spänning är direkt livsfarlig för räddningspersonalen.