Eldningsförbud och grillning

Frågor och svar om eldningsförbud och grillning hittar du nedan.

Får jag grilla på min egen tomt?

Ja. Du som eldar har ansvaret för att elden inte sprids okontrollerat samt att eldandet inte leder till besvär för andra.

Vad innebär egen tomtmark?

Med den egna tomten avses en trädgårdstomt med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog.

  • Grillen ska vara upphöjd från marken så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under.
  • Grillen ska inte stå på brännbart underlag, och släckmateriell ska finnas till hands.

Får jag grilla på min innergård?

Ja, det är tillåtet att använda trädgårdsgrill på innegårdar, under förutsättning att fastighetsägaren eller bostadsrättsförningen inte har gjort en annan bedömning.

  • Grillen ska vara upphöjd från marken så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under.
  • Grillen ska inte stå på brännbart underlag, och släckmateriell ska finnas till hands.

Får jag använda engångsgrill, stormkök eller muurikka?

Nej, eldningsförbudet gäller allt som avger värme, låga eller gnista.

Får jag grilla i en park eller på allmän plats?

Nej.

Får jag grilla i iordningsställd grillplats i naturreservat eller på någon annans mark?

Nej.

Får jag grilla i en trädgårdsgrill på en campingplats?

Nej. Campingägare kan inte heller bevilja undantag från förbudet.

Vad ska jag göra om jag ser någon grilla?

Om du finner det lämpligt så säg gärna till den som grillar att det råder eldningsförbud. Du kan också ringa polisen på 114 14. Det är straffbart att grilla under eldningsförbud och kan leda till böter eller fängelse om brottet är grovt.

Vad kan straffet bli om jag grillar?

Det kan bli böter eller fängelse om brottet är grovt. Om en person brutit mot eldningsförbudet kan vem som helst göra en anmälan till polisen om det. Det kan till exempel vara räddningstjänsten som gör den.

De lagar och regler som gäller vid eldning utomhus eller brand i vegetation är bland annat kapitel 13 i brottsbalken om allmänfarliga brott och tionde kapitlet i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Enligt LSO ska den som uppsåtligen, eller av oaktsamhet, har brutit mot förbudet dömas till böter.

Om man har gjort sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet gäller lagen om allmänfarliga brott och då kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt kan man få fängelse i högst två år, enligt lagen om allmänfarliga brott. Allmänfarlig vårdslöshet handlar om vad som hände, vad som kunde ha hänt och vad man har för uppsåt.

Information om eldningsförbud i skog och mark hittar du på krisinformations hemsida, se länken nedan:

Eldningsförbud - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.