Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att du inom din verksamhet på ett organiserat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet.

Vem ska bedriva SBA och varför behövs det?

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska alla byggnader och anläggningar ha ett skäligt brandskydd. Detta ställer krav på att SBA (systematiskt brandskyddsarbete) bedrivs inom alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet.

Med ett systematiskt brandskyddsarbete arbetar du för att skydda människor och egendom från skador som kan bli konsekvensen vid en brand. SBA syftar i första hand till att förebygga brand och i andra hand till att minska skadorna som kan uppstå vid en brand.

Hur kommer man igång med SBA?

Ingen verksamhet är den andra lik. Rutiner för ett systematiskt brandskyddsarbete skapas utifrån varje organisations egna förutsättningar. Exempel på frågor som ska besvaras i och med SBA är ”Vem kontrollerar funktionen av brandvarnarna?” och ”Vem ser till att ingen ställer skräp i utrymningsväg?” SBA är ett kvalitetshöjande arbete som påminner såväl om internt arbetsmiljöarbete som övrigt kvalitetsarbete. Arbetet kan utgå från en redan inarbetad organisation, exempelvis från det ordinarie kvalitetsarbetet.

För vem?

Alla verksamheter ska bedriva SBA i skälig omfattning. För vissa verksamheter ska arbetet dokumenteras, inte minst för att strukturera arbetet men också för att arbetet inte ska vara beroende av en eller flera personer. Dokumentationen utgörs av olika komponenter som kan vara av dels teknisk karaktär (till exempel brandlarm och släckutrustning), och dels organisatorisk karaktär (till exempel ansvarsfördelning och utbildning). Om det inte framgår klart av hyresavtal eller motsvarande bör parterna gemensamt komma överens om hur ansvar och arbetsuppgifter rörande SBA ska fördelas.

Exempel på dokumentationens innehåll

På vår webbplats finns punkter som kan vara lämpliga att beskriva i en skriftlig dokumentation: Dokumentationens innehåll

SBA: PM och dokument

Nedan finns PM samt andra nyttiga dokument inom SBA.