Ansvar för brandskydd

Ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden (det vill säga fastighetsägaren) och på dem som nyttjar byggnaden (exempelvis hyresgästerna).

Lagen om Skydd mot Olyckor uttrycker inte hur ansvaret för brandskyddet ska delas upp mellan ägaren till fastigheten och de boende, men normalt sett svarar ägaren för åtgärder som hör till byggnaden och dess fasta tillbehör medan hyresgästen svarar för att lägenheten används på ett ansvarsfullt sätt. Initiativet till att reda ut vem som ansvarar för de olika delarna i brandskyddet tas av ägaren.

Vissa delar av ansvarsfördelningen regleras förslagsvis i hyresavtal eller andra avtal. Broschyren "Brandsäkerhet i flerbostadshus", kan beställas gratis på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida: https://rib.msb.se/filer/pdf/29712.pdf Länk till annan webbplats.

Vilket ansvar har den boende?

Lag om Skydd mot Olyckor säger att vi alla är ansvariga för vår egen säkerhet, såväl hemma som borta eller på jobbet. Hyresgästen ansvarar för att det finns ett skäligt brandskydd hemma.

Ett skäligt brandskydd kan vara en fungerande brandvarnare och släckutrustning. Som boende har du även ansvar för och tillgång till andra utrymmen i byggnaden som till exempel trapphus, källare, förråd och vindar. Trapphus är utrymningsväg och får inte belamras med brännbart material. Se även till att minimera mängd brännbart material i förråd och liknande.

Vilket ansvar har fastighetsägaren?

Fastighetsägaren har en skyldighet att arbeta med brandskyddet på ett systematiskt sätt, vilket finns beskrivet i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps allmänna råd (2004:3) om systematiskt brandskyddsarbete, samt att till exempel definiera vilket ansvar som åligger hyresgästen respektive fastighetsägaren.

Rökluckor

Fastighetsägaren ansvarar för att rökluckorna underhålls, testas regelbundet och är väl skyltade. Rökluckornas funktion är att ventilera ut brandgaser från trapphuset. Röken kan också ventileras ut genom vanliga öppningsbara fönster i trapphuset som alternativ till röklucka.

Stigarledningar

I byggnader över åtta våningar ska stigarledningar finnas. Stigarledningarna används av brandförsvaret för att underlätta vid en insats genom att snabbt få brandvatten till våningsplanen. Fastighetsägaren ansvarar för att stigarledningarna underhålls, testas regelbundet och är väl skyltade.

Lägenhetsdörrar

Fastighetsägaren ansvarar för att lägenhetsdörrarna sluter tätt så att eventuell rök inte sprids till trapphuset och in i andra lägenheter. Varje lägenhet är en egen brandcell som ska motstå brand och rök i 60 min och dörrar skall hålla brand och rök ute i 30 min (vilket motsvarar 60 min mellan lägenheterna). Detta gäller dörrar i byggnader byggda ungefär efter 60-talet. I äldre byggnader är brandskyddet på dörrarna vanligtvis 15 min på grund av dåtidens brandskyddsregler.

Annat byggnadstekniskt brandskydd

Fastighetsägaren ansvarar till exempel för att dörrstängare mot vind och källare fungerar.

Framkomlighet för räddningstjänsten

Fastighetsägaren ansvarar för att räddningstjänsten har möjlighet att komma fram till byggnaden. Eftersom utrymning ibland måste ske via balkong eller fönster, finns det ofta särskilda räddningsvägar i anslutning till byggnaden. Dessa är till för att brandbilarna ska kunna komma fram och bistå med utrymning och släckinsats. Det är viktigt att räddningsvägarna är framkomliga, väl uppmärkta och fria från hinder samt att de hålls snöröjda under vintern. Container, låsta bommar eller tillfälligt parkerade bilar får inte bli ett problem i en akut situation. Fastighetsägaren kan inte ta bort en räddningsväg såvida man inte bygger om huset och kraven på räddningsvägar därmed ändras. En ändring behöver bedömas från fall till fall.

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning kan förekomma för byggnader upp till åtta våningar. Hus som är högre ska ha brandsäkra trapphus (Vissa undantag finns dock i Västerås).

Information till de boende

Fastighetsägaren har ett ansvar att informera boende om hur de kan förebygga en olycka samt hantera en olycka om den skulle inträffa.

Brandvarnare i bostaden

Fastighetsägaren ansvarar för att det finns brandvarnare i bostaden och den boende ansvarar för att den fungerar. En bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för att brandvarnare finns och fungerar. En fastighetsägare kan hålla andra gemensamhetsutrymmen som till exempel trapphus, källare, vind och tvättstuga med brandvarnare men det är inget krav. Det är normalt inte heller ett krav att fastighetsägaren förser lokaler (kontor, affärer eller liknande) med brandvarnare om inte annat är kontraktskrivet. I en villa/radhus/fritidshus ansvarar du för att du har en fungerande brandvarnare.

Gäller särskilda regler för inglasade balkonger?

Enkelinglasningen ska vara röktätt utförd mot angränsande balkonger (sidled och höjdled). Brinner det på den egna balkongen ska branden inte sprida sig till grannen inom lagenlig tid. En inglasad balkong med isolerglas räknas som en del av lägenheten och skall därför utformas enligt de krav som gäller för fasader på bostäder.
För mer information kontakta byggnadsnämnden i din kommun.

Behövs utrymningsskyltar från trapphus i bostadshus?

Nej, det är normalt inget krav.