Brandskydd i industrier

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ställer krav på ägare och verksamhetsutövare i byggnader att ha ett skäligt skydd mot brand. Räddningstjänsten Mälardalen är tillsynsman och ser till att dessa krav uppfylls för de verksamheter som uppfyller kriterierna för regelbunden tillsyn.

Tillsyn

Vid en tillsyn förväntas ni bland annat kunna redogöra för följande punkter:

 • Utrymningsvägar: Redogöra för hur verksamheten ska kunna utrymmas vid brand och hur ni kontrollerar att utrymningsvägar alltid är framkomliga och dörrarna öppningsbara.
 • Brandsläckningsutrustning: Redogöra för fastighetens brandsläckningsutrustning avseende kontroll, skötsel samt kunskap om dess användande.
 • Brandcellsgränser: Redogöra för fastighetens brandcellsgränser avseende täthet och funktion och dess kontrollfunktioner. I brandcellsgränsen ingår väggar, branddörrar och fastighetens ventilationsanläggning.
 • Risker för uppkomst av brand: Redogöra för er syn på och vidtagna åtgärder för att förhindra anlagd brand. Eftersom anlagda bränder är vanligt i industrier ska det finnas en rutin för att minska denna risk. Det handlar framförallt om att minska risken för en anlagd brand på fastighetens utsida. Exempelvis får inte brännbart avfall förvaras intill fasaden och överlag bör så lite brännbar materiel som möjligt förvaras intill fasaden.
 • Hantering av brandfarliga varor: All hantering av brandfarliga varor skall redovisas. Om tillståndspliktiga mängder hanteras skall tillstånd för detta finnas. Om tillstånd för hantering av brandfarliga varor finns skall tillstånd och redogörelse ske av föreståndarens ansvar, dokumentation och underhåll av denna utrustning. Läs mer om tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiva varor på vår webbplats: Tillstånd (rtmd.se)

Att tänka på vid en tillsyn:

Dokumentationen som bör finnas med listas nedan:

 • Dokumentation över fastighetens systematiska brandskyddsarbete (SBA) innehållande checklistor eller liknande som styrker genomförda kontroller
 • Fastighetens relationshandling (brandskyddsdokumentation)
 • Fastighetens brandcellsritningar
 • Ventilationssystemets driftkort
 • Elbesiktningsintyg
 • Drift och underhållsinstruktioner för de brandtekniska installationerna.

Redogör för brandtekniska installationer som kan finnas i anläggningen. Dessa förväntas ni kunna redogöra för:

Utrymningsvägar

Redogöra för kontrollmetoder avseende framkomlighet och dörrars låsfunktioner i och till utrymningsvägarna. Även för fastighetens nödbelysning, dess intensitet och varaktighet.

Belysningsstyrkan ska vara lägst en lux på plana ytor och fem lux i trappor med en varaktighet på minst 60 minuter. Ljusmätningsprotokoll eller liknande bör kunna uppvisas.

Brandcellsgränser

Redogöra för hur kontrollen går till för att säkerställa att fastighetens samtliga brandcellsgränser är täta och funktionella. I en brandcellsgräns ingår väggar, dörrar, och ventilationsanläggningens funktion med kanaler och eventuella brandspjäll.

Detektion av brand

Redogöra för brandlarmets täckningsgrad, det vill säga om brandlarm finns i hela eller delar av fastigheten, dess skötsel och underhåll. Revisionsbesiktningsprotokoll eller liknande skall kunna uppvisas och skall ej vara äldre än 15 månader. Eventuella brister ska vara åtgärdade eller under utförande.

Styrningar från brandlarmet

Redogöra för samtliga förekommande styrningar från fastighetens brandlarmanläggning, om sådana finns. Information om dessa styrningar och dess funktioner finns bland annat i brandskyddsdokumentationen och på ventilationsanläggningens driftkort.

För säkerställande att rätt brandtekniska funktioner verkställs när styrningen från brandlarmet aktiveras bör samordnade provningar införas som kontrollmetod.

Ventilationsanläggningens funktioner vid brand

Redogöra för hur ventilationssystemet är uppfört för att hindra rökspridning mellan brandceller. Information om detta finns bland annat i fastighetens brandskyddsdokumentation och ventilationssystemets driftkort.

Kontrollmetod för ventilationssystemets funktioner vid brand

Redogöra för vilka kontroller som genomförs för att säkerställa att ventilationsanläggningens brandskydd är fungerande.

Utrymningslarm

Redogöra för hur utrymningslarmet aktiveras, det vill säga med en styrning från brandlarmet eller med utplacerade tryckknappar.

Revisionsbesiktningsprotokoll eller liknande ska kunna uppvisas och bör ej vara äldre än 36 månader. Brister ska vara åtgärdade eller under utförande. Brandlarmet ska kunna höras och hörbarheten ska kunna redovisas. Kravet på hörbarhet är lägst 65 db(A) i de delar som omfattas av installationen. Larmet ska även kunna överrösta eventuella bakgrundsljud med minst 10 db(A).