Ändringar i lagen (LBE och FBE) om brandfarliga och explosiva varor

Från den 1 augusti 2021 gäller ändringar i både lagen (LBE) och förordningen (FBE) om brandfarliga och explosiva varor. Ändringarna har till syfte att försvåra illegal hantering av explosiva varor och innebär därför ökade krav på kontroll av personer som har tillgång till sådana i tillståndspliktiga verksamheter eller har inflytande över sådana verksamheter.

En viktig nyhet i LBE är krav på anmälan, prövning och godkännande av deltagare samt personer med betydande inflytande över verksamheten. För att få delta i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor krävs att var och en är prövad och godkänd av tillståndsmyndigheten. Vid prövning inhämtas yttrande från Polismyndigheten.

Deltagare

Med deltagare avses personer som medverkar i den fysiska hanteringen av explosiva varor. Detta avser till exempel förpackning, förvaring, transport, användning och försäljning. Viss personal, så som städpersonal, administratörer eller väktare, behöver inte nödvändigtvis betraktas som deltagare. Detta gäller under förutsättning att personerna inte har tillgång till de explosiva varorna eller har genomgått en säkerhetsprövning av ett annat slag och bedömts vara tillförlitliga.

Betydande inflytande

Det skiljer sig mellan olika typer av verksamheter vilka personer som kan anses ha ett betydande inflytande över den juridiska person som innehar tillståndet (tillståndshavaren). Nedan är exempel på personer med betydande inflytande i olika typer av verksamheter:

  • Om den sökande är ett aktiebolag: VD, styrelseledamöter samt övriga personer som har ett betydande aktieinnehav i bolaget. Med ett betydande aktieinnehav avses en andel som är så stor att personen anses kunna utöva ett betydande inflytande över bolagets verksamhet.
  • Om den sökande är ett handelsbolag eller kommanditbolag: Bolagsmän, verklig huvudman (om det finns någon utöver bolagsmännen).
  • Om den sökande är en ekonomisk förening: VD och styrelseledamöter.
  • Om den sökande är en ideell förening: Ordförande och övriga medlemmar i styrelsen.

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

På följande länk kan du läsa mer om lagens innehåll, tillämpningsområde och syfte: Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Svensk författningssamling 2010:2010:1011 t.o.m. SFS 2021:657 (Riksdagen.se) Länk till annan webbplats.