Farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Informationen för dig som bor eller arbetar i närheten av en anläggning som innebär risker för sin omgivning. Vid anläggningar där det bedrivs verksamhet som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor och miljö finns särskilda skyldigheter. Dessa skyldigheter beskrivs i 2kap 4§ i lagen om skydd mot olyckor, LSO.

Information om farlig verksamhet

Enligt 2kap 4§ LSO är ägaren eller den som utövar verksamhet vid anläggningar där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön, skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador. Den som utövar verksamheten är även skyldig att analysera riskerna för sådana olyckor. Beredskapen syftar i många fall till att komplettera den kommunala räddningstjänsten vid insatser på verksamheten där målet är att utföra effektiva räddningsinsatser. Allmänna råd om skyldigheter vid farlig verksamhet finns att läsa i MSBFS 2014:2.

Länsstyrelsen är den myndighet som beslutar, efter samråd med kommunen, vilka verksamheter som ska omfattas av bestämmelserna för farlig verksamhet. Inom Räddningstjänsten Mälardalens område finns det 29 verksamheter som omfattas av bestämmelserna, vilka visas i tabellen nedan. Tillsyn av efterlevnaden av bestämmelserna för farlig verksamhet utövas av Räddningstjänsten Mälardalen.

Tabell som beskriver farliga verksamheter i våra medlemskommuner

Kommun

Verksamhetsnamn

Typ av verksamhet

Största risker

Västerås

Westinghouse, bränslefabriken

Kärnteknisk anläggning

Olycka med farliga ämnen (giftiga, brandfarliga, radioaktiva)

Västerås

Kraftvärmeverket, KVV

Lagring

Olycka med farliga ämnen (giftiga, brandfarliga)
Upplag med brännbart material

Västerås

Hässlö flygplats

Flygplats

Flygolycka (med omfattande personskador)
Utsläpp drivmedel (miljöfarliga, brandfarliga)

Västerås

Johannisbergs flygplats

Flygplats

Flygolycka (mindre).
Utsläpp drivmedel (miljöfarliga, brandfarliga)

Västerås

VAFAB, Gryta avfall

Lagring

Olycka med farliga ämnen
Upplag med brännbart material

Västerås

Rangerbangården

Rangerbangård

Olycka med farliga ämnen (giftiga, brandfarliga)

Västerås

OKQ8, oljedepå

Lagring

Olycka med farliga ämnen (brandfarlig vätska, miljöfarliga)

Västerås

Kosan gas AB (fd, Preem) gasolomlastning

Lagring

Olycka med farliga ämnen (brandfarlig gas)

Västerås

Rocklunda/ABB arena kylanläggning

Lagring

Olycka med farliga ämnen (giftiga)

Västerås

Bodycote värmebehandling

Tillverkning

Olycka med farliga ämnen (brandfarliga, giftiga)

Västerås

Mälarhamnar AB Västerås

Hamn

Olycka med farliga ämnen
(brandreaktiva)

Västerås

Svensk Oljeåtervinning

Lagring

Olycka med farliga ämnen (miljöfarliga)

Västerås

AA-logistik

Lagring

Olycka med farliga ämnen

Surahammar

Surahammars bruk

Lagring

Olycka med farliga ämnen (brandfarliga, frätande)

Surahammar

Air Liquide Gas AB

Tillverkning

Olycka med farliga ämnen (oxiderande, brandfarliga)

Hallstahammar

Ovako Hallstahammar AB

Tillverkning

Olycka med farliga ämnen (miljöfarliga)

Hallstahammar

Kanthal

Tillverkning

Olycka med farliga ämnen (frätande)

Köping

Yara

Tillverkning

Olycka med farliga ämnen (brandreaktiva, brandfarliga, giftiga)

Köping

Mälarhamnar AB Köping

Hamn

Olycka med farliga ämnen (brandreaktiva, giftiga)

Köping

Almer Oil

Lagring

Olycka med farliga ämnen (miljöfarliga)

Köping

Stena Recycling

Lagring

Olycka med farliga ämnen (miljöfarliga)

Arboga

Arboga Hårdkrom

Tillverkning

Olycka med farliga ämnen (miljöfarliga)

Västerås

Bergtäkt Erikslund

Bergtäkt

Olycka med farliga ämnen (explosiva)

Västerås

Bergtäkt Froby

Bergtäkt

Olycka med farliga ämnen (explosiva)

Västerås

Bergtäkt Gryta

Bergtäkt

Olycka med farliga ämnen (explosiva)

Västerås

Bergtäkt Vändle

Bergtäkt

Olycka med farliga ämnen (explosiva)

Köping

Bergtäkt Solberga

Bergtäkt

Olycka med farliga ämnen (explosiva)

Arboga

Bergtäkt Hamre

Bergtäkt

Olycka med farliga ämnen (explosiva)

Kungsör

Bergtäkt Nytorpsberget

Bergtäkt

Olycka med farliga ämnen (explosiva)

Kraftvärmeverket

Seveso-anläggningar

Den 1 juni 2015 började ett nytt EU-direktiv att gälla i Sverige. Direktivet har införts genom Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381), även kallad Sevesolagstiftningen. I korthet berör lagen alla verksamheter som har tillräckligt mycket av ett ämne som är tillräckligt farligt. Vilka ämnen som ingår i regelverket finns förtecknade i en bilaga till förordningen (SFS 2015:236).

Planer för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser ska uppdateras minst vart tredje år eller när det till följd av ändrade förhållanden finns anledning till det. I samband med att kommunen upprättar eller förnyar planen ska kommunen på ett lämpligt sätt ge allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på planen, (3 kap. 6 § FSO).

Läs igenom planen här: Kommunal plan för räddningsinsats_pdf (rtmd.se) Pdf, 22 MB.

Farlig verksamhet och risker i våra medlemskommuner