Exempel på dokumentationens innehåll

Innehållet i dokumentationen styrs av behovet i det enskilda fallet, men som generell vägledning kan nedanstående punkter vara lämpliga att beskriva i en skriftlig dokumentation.

Gränsdragningslista

Gränsdragningslista i det fall ägare och verksamhetsutövare är olika parter. Denna klargör respektives ansvarsområden, bland annat gällande brandskyddet:

 • Generell beskrivning av byggnaden. Beskrivningen bör visa byggnadens läge, utformning och i vissa fall ingående byggmaterial. En brandskyddsdokumentation är ett exempel på detta.
 • Brandskyddsritning där det framgår var brandcellsgränser finns och vilken klass de har, utrymningsvägar, branddörrar, brandlarm med mera.
 • Generell beskrivning av verksamheten och dess risker.
 • Beskrivning av tekniska brandskyddsåtgärder.
 • Ansvarsfördelningen för brandskyddet.
 • Underhålls- och kontrollplan för samtliga brandskyddsåtgärder med uppgifter om vem som är ansvarig.
 • Genomförda kontroller av brandskyddsåtgärder.
 • Förutsättningar för egen personal att utföra en akut insats i byggnaden.
 • Plan för utbildning och övning av egen personal.
 • Genomförd utbildning och övning.
 • Rutiner för information till hantverkare, besökare med flera som kan påverkas av brandskyddet.
 • Tillstånd för hantering av brandfarlig eller explosiv vara.
 • Genomförda och planerade förändringar i organisationen, byggnaden eller verksamheten.
 • Revision av dokumentationen samt vem som ska göra det och hur ofta.

Exempel på egenkontroll

Egenkontrollen av brandskyddet är en mycket viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet. Vi ger dig lite exempel på vad som kan vara lämpligt att ha med på en checklista. Tekniska brandskyddsåtgärder:

 • Utrymningsvägar är fria och uppmärkta.
 • Att belysta eller genomlysta utrymningsskyltar alltid lyser.
 • Nödbelysning fungerar och tänds vid strömavbrott.
 • Dörrar i utrymningsvägar är lätt öppningsbara.
 • Brandceller är täta och håller rätt brandklass.
 • Dörrar i brandcellsgräns går igen eller stängs vid brand ifall de står uppställda på magnet eller liknande.
 • Skydd mot brand- och brandgasspridning via ventilationssystem.
 • Brand- och utrymningslarm fungerar och är kontrollerade.
 • Släcksystem och brandgasventilation är kontrollerade.
 • Räddningsvägar är fria och framkomliga för räddningstjänstens fordon.
 • Stigarledningar är kontrollerade och lätta att hitta för räddningstjänsten.
 • Fasader är fria från brännbar materiel som lastpallar och skräp med mera.

Organisatoriska brandskyddsåtgärder:

 • Tydlig och känd ansvarsfördelning för vem som ansvarar för vad i organisationen bland annat brandskyddsansvarig och brandskyddskontrollant.
 • Utbildning av personal som tydliggör när personalen har eller ska genomföra utbildningar och på rätt nivå.
 • Nödlägesplan för vad som ska göras vid en eventuell brand.
 • Plan för egen övning av personal.
 • Service- och underhållsplan av det tekniska brandskyddet.
 • Egenkontrollplaner.
 • Riskbedömningar.
 • Brandskyddsregler.
 • Gränsdragningslista.
 • Årlig översyn av det systematiska brandskyddsarbetet.