Föreståndare

Vid hantering av yrkesmässig eller enskild större mängd brandfarlig vara, ska du ha tillstånd. Till tillståndet av hantering av brandfarliga varor ska det utses en eller flera föreståndare för den aktuella verksamheten. Föreståndare ska anmälas till RTMD.

Anmälan av föreståndare, blankett

Kravet på föreståndare finns i 9 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Informationsblad om rollen som föreståndare finns tillgängliga på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) webbplats Länk till annan webbplats.. På följande länk kommer du till blankett för anmälan om föreståndare för brandfarlig vara: Blankett_pdf

Vad är föreståndarens uppgift?

Föreståndaren har som uppgift att verka för säker hanteringen av brandfarliga varor samt att hanteringen sker i enlighet med lagen och de föreskrifter som finns i anslutning till lagen. Föreståndarens uppgift handlar ofta om det förebyggande arbetet, inte som beredskap vid olyckor.

Den personal som hanterar de brandfarliga varorna ska ha den kompetens som krävs för att hanteringen ska kunna ske på ett betryggande sätt. I många fall är det föreståndarens uppgift att se till att personalen får och upprätthåller den kompetens som krävs genom utbildning och fortbildning.

Kopplat till det förebyggande arbetet kan det finnas nödvändig dokumentation som behöver framställas samt kontrolleras att den är aktuell och följs. Några exempel på sådan dokumentation kan vara: instruktioner för drift och underhåll, explosionsskyddsdokumentation, nödlägesinstruktioner samt utredning om risker.

Vem ska vara föreståndare?

Ofta beror det på vilken typ av verksamhet som bedrivs som avgör vem som är mest lämplig som föreståndare. Ofta är det lämpligt att utse en person som arbetar på anläggningen då det krävs goda kunskaper om anläggningens uppbyggnad, funktion och drift. Det är även möjligt att utse en person som inte är anställd på företaget. Viktigt att komma ihåg är att samma krav ställs på en extern föreståndare som på en anställd.

Verksamheten kan ha en eller flera föreståndare. Det är möjligt att dela upp föreståndarskapet för olika delar av en anläggning eller för brandfarlig gas och brandfarlig vätska. Vid sådana uppdelningar är det viktigt att det finns en gränsdragning mellan de olika delarna, där det framgår vilken föreståndare som är ansvarig för vilken del.

Vid de tillfällen då föreståndaren inte är närvarande är det fortsatt viktigt att hanteringen sker på ett säkert sätt. Tillståndsinnehavaren har möjlighet att utse en ställföreträdande föreståndare som tar över den ordinarie föreståndarens uppgifter vid behov.

Vilken kompetens behöver föreståndaren ha?

Föreståndaren behöver vara väl insatt i lagstiftningen och de föreskrifter som gäller för hanteringen. Vilken kompetens som behövs beror till stor del på hur omfattande och komplex hanteringen av brandfarliga varor är. Föreståndaren behöver vara väl insatt i anläggningens uppbyggnad, funktion och drift. Varje tillståndshavare behöver bedöma vilka kunskaper som föreståndaren behöver ha inom den egna verksamheten.

Föreståndarens förordnande

För att föreståndaren ska kunna utföra sitt uppdrag behöver den tilldelas tillräckliga befogenheter och förutsättningar från tillståndsinnehavaren. Vilka befogenheter som ges beror på föreståndarens uppdrag och verksamhetens hantering.

För att underlätta för verksamheten och tillsynsmyndigheten bör det finnas ett skriftligt förordnande med tillhörande instruktioner för föreståndaren. Innehåll i en sådan instruktion kan vara:

  • Arbetsuppgifter,
  • befogenheter,
  • instruktioner för rapportering till ledning.

Dokumentet undertecknas sedan av både tillståndsinnehavare och föreståndare.