Skydd och säkerhet (för våra externa besökare)

Välkommen till en trygg och säker räddningstjänst!

Räddningstjänsten Mälardalen är en viktig del i det totala försvaret av Sverige. Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. Räddningstjänsten är en mycket viktig del i det civila försvaret där målet, enligt totalförsvarsproposition 2021-2025 är att:

 • värna civilbefolkningen
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 • upprätthålla en nödvändig försörjning
 • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
 • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan
 • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred, och
 • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande humanitära insatser.

Utifrån ovan nationella mål och utifrån det allt försämrade säkerhetspolitiska läget har Räddningstjänsten Mälardalen i sina analyser fastslagit att satsningar inom området säkerhetsskydd och totalförsvar är nödvändiga. Detta innebär en utmaning för en kommunal räddningstjänst där man vill vara öppen och välkomnande mot medborgarna samtidigt som vi värnar om säkerheten och uppbyggnaden av totalförsvaret. Vad innebär det i praktiken för dig som samverkar med, utför jobb, eller besöker oss?

Besök

För att besöka oss, prata med din kontakt på räddningstjänsten alternativt ring oss på 010-179 82 00 eller mejla till info@rtmd.se med dina önskemål. Räddningstjänsten Mälardalen tar, i mån av tid, emot besök på våra brandstationer. För det krävs en föranmälan och registrering i besökssystemet. Ni kommer också att få visa en giltig legitimation innan du tillåts komma in i lokalerna. Barn under 16 år är undantagna från legitimationskravet förutsatt att denne har en utpekad handledare (kan vara en lärare, förälder etc.) som följer personen under besöket. Detta på grund av de risker som finns på en brandstation, till exempel risk för påkörning. Föranmälan och registrering i vårt digitala besökssystem är extra viktigt vid vår huvudbrandstation på Vallby i Västerås, som även är ett så kallad skyddsobjekt enligt skyddslag (2010:305) vilket innebär att verksamheten har ett förstärkt skydd mot sabotage, terroristbrott, spioneri, och grovt rån.

Entreprenör som utför jobb på brandstationerna

Om du är entreprenör och ska utföra ett jobb inne på stationen behöver detta planeras i förväg. Din kontaktperson på RTMD hjälper dig med detta. Akutjobb kan fortfarande göras, men då krävs inskrivning när du kommer på plats. Även här gäller krav på legitimation. Precis som för besök är detta extra viktigt på Vallby brandstation.

Om du är här ofta och gör jobb, till exempel städföretag eller fastighetstekniker, kan du få ett eget begränsat eller obegränsat tillträde. För det krävs en säkerhetsprövning som görs av din arbetsgivare, och inplacering i säkerhetsklass vilket görs av oss. Är du egenföretagare eller ett fåmansföretag kan vi hjälpa till med säkerhetsprövningen. För mer information kring detta, mejla sakerhet@rtmd.se eller prata med din kontaktperson. Observera: En säkerhetsprövning med inplacering i säkerhetsklass har en handläggningstid på cirka fyra veckor.

Godstransporter och andra som behöver tillträde till utomhusområdet

Godstransporter (post, paket, bud) och andra som behöver tillträde till utomhusområdet, till exempel snösvängen, på Vallby brandstation, gäller följande:

 • Vid Vallby brandstation finns ett förstärkt yttre skydd vilket bland annat innebär låsta grindar in till området. Frekventa leverantörer av post och paket, snöröjare etc. kan få eget tillträde till grindarna för att komma in på området.
 • Normalt tillåts den typen av tillträde vardagar klockan 08.00-17.00, men undantag kan göras för till exempel för snöröjare som kan behöva tillträde under dygnets alla timmar. För att erhålla tillträde till grindarna, mejla till sakerhet@rtmd.se och framför behovet.

Skyddsregler för Vallby brandstation

Nedan följer de skyddsregler som gäller vid Räddningstjänsten Mälardalen.

Förbud mot tillträde utan tillstånd

Området är ett skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305). Det innebär att endast behöriga personer har rätt att beträda anläggningen. Rutiner för detta finns hos räddningstjänsten.

ID-kort

Samtliga inom området ska kunna legitimera sig med giltigt ID-kort, typ SIS eller körkort. Externa företag ska företrädesvis kunna legitimera sig med företagslegitimation, men även med ett giltigt ID-kort. Barn under 16 undantas från ID-kravet, men ska följas av målsägare, alternativt utsedd ledsagare, på området, vilken är ansvarig för barnet under hela vistelsen på området. Undantag från detta ska godkännas av Säkerhetsskyddschef.

Förbud mot fotografering/avbildning i vissa utrymmen

I vissa utrymmen/verksamheter råder avbildnings/fotoförbud. Dessa utrymmen är tydligt skyltade. I övrigt råder inget foto- eller avbildningsförbud på anläggningen.

Trafik

 • Fordon (gäller ej RTMD:s egna fordon) får ej parkeras intill fasad annat än för lossning/lastning. I övrigt ska de parkeras på markerad parkeringsplats.
 • Inom området ska fordon framföras i låg hastighet så att föraren har möjlighet att stanna oavsett vad som inträffar.
 • Förare av fordon ska på anmodan kunna visa upp och låta fordonet undersökas av skyddsvakt eller polis.

Ordning och reda

Inom området ska det vara ordning och reda. Det innebär att entreprenörer med flera som utför jobb inom skyddsobjektet ansvarar för att det är ordning och reda på arbetsplatsen och att material, skräp och annat tas med ut från området efter avslutat arbete.

En stopp skylt  för skyddsobjekt av Länsstyrelsen. "STOPP SKYDSOBJEKT FÖRBUD - mot tillträde utan tillstånd. Enligt skyddslagen (2010:305).