Brandskydd i hotell

Brandskyddskraven som ställs på nybyggnation av hotell, pensionat och vandrarhem är höga. Det beror på att de som vistas i denna typ av byggnader och lokaler har, och förväntas ha, mindre kunskap om miljön de befinner sig i gällande brandskyddet, möjligheter att utrymma och så vidare.

De lagar och regler som reglerar brandskydd vid nybyggnad, tillbyggnad och ändringar är Boverkets byggregler (BBR) som i sin tur utgår från de grundläggande regler som finns i plan- och bygglagen (PBL), med tillhörande plan- och byggförordning (PBF). I befintliga byggnader gäller Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Ansvarig myndighet i byggskedet är kommunens byggnadsnämnd. När en byggnad redan finns är det räddningstjänsten som utför tillsyn enligt LSO gällande brandskyddet och personsäkerheten.

Som ägare och/eller nyttjanderättsinnehavare av ett hotell, pensionat eller vandrarhem är du skyldig att vidta åtgärder för att förebygga en brand samt förhindra och begränsa skadorna vid händelse av brand. Till det hör att arbeta med det systematiska brandskyddet (SBA). Det innebär i korta drag att du i din roll planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i din verksamhet. Det är viktigt att klargöra ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare, nyttjanderättshavare och eventuella entreprenörer, det vill säga vem som ansvarar för vad.

Det är viktigt att vara tydlig när det gäller brandskyddet. Dina gäster måste i ett tidigt skede veta hur och var man utrymmer vid brand och hur man ska gå tillväga om larmet går. Personalens agerande är särskilt viktigt för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett säkert sätt. En del i det är att personalen bör ha ett brett säkerhetstänk så att de kan upptäcka brister och risker i ett tidigt skede, innan olyckan är framme.

Att tänka på:

  • Heltäckande och fungerande brandlarm som kontrolleras regelbundet.
  • Tydlig skyltning gällande nödutrymning.
  • Uppdaterad utrymningsplan.
  • Fastställda rutiner för vem som gör vad.
  • Utrymningsvägar ska ha fri passage, tänk på möblering i korridorer och andra allmänna utrymmen som kan vara en del av utrymningsvägen.
  • Tydligt utmärkt, skyltad och lämpligt placerad släckutrustning som ska vara lättåtkomlig för gäster och personal.
  • För att minska risken för anlagda bränder, förvara inte brännbart material på lastkajer och andra undanskymda platser.
  • Vid händelse av brand, använd inte hissen och gå inte ut i ett rökfyllt trapphus!
  • Hanterar ni brandfarliga och/eller explosiva varor (gaser eller vätskor)? Ta reda på vilka regler som gäller kring hanteringen och förvaringen av dessa om tillstånd krävs. Detta kan räddningstjänsten hjälpa dig med.