Tillstånd till hantering av brandfarlig vara 

Alla som hanterar större mängder brandfarlig vara måste söka tillstånd. Syftet med ett tillstånd är att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen sker på ett för samhället säkert sätt och enligt de krav som lagstiftningen ställer.

Ansökan om tillstånd för brandfarliga- och explosiva varor ska lämnas till den kommun där hanteringen ska ske. Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) har fått i uppdrag att sköta tillståndshanteringen inom våra medlemskommuner som är Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Arboga, Kungsör och Köping.

Ärendeprocessen

För att söka tillstånd skickar verksamhetsutövaren in en ansökan till RTMD med e-post till info@rtmd.se eller med post till Räddningstjänsten Mälardalen, Vallbyleden 9, 721 87 Västerås.

För att vi ska kunna pröva ansökan behöver den innehålla alla nödvändiga uppgifter och handlingar. En ofullständigt ifylld ansökan kommer att förlänga handläggningstiden. När ni fyller i blanketten är det därför viktigt att ni noga läser igenom vägledningen angående tillståndsansökan för brandfarliga varor.

Vid behov kommer vi att begära komplettering av ansökningshandlingar. Om de dokument som efterfrågas inte skickas in kan detta vara en orsak för oss att avslå ansökan. När en komplett ansökan inkommit meddelar vi detta till verksamheten genom ett mottagningsbevis. Därefter har vi som längst tre månader på sig att meddela sitt beslut om verksamheten får tillstånd eller inte.

Innan tillstånd meddelas har RTMD möjlighet att göra en kontroll på verksamheten, en så kallad avsyning. Syftet med avsyningen är att kontrollera att anläggningen byggts/är utförd enligt det underlag som angavs i ansökan och att den uppfyller gällande krav.

Ansökningsblankett: Blanketter (rtmd.se)

Tillståndspliktiga mängder

Tabellen nedan är en sammanställning av reglerna i MSBFS 2013:3 (msb.se). Länk till annan webbplats. Med publik verksamhet avses hantering i verksamhet dit allmänheten har tillträde till exempel restauranger, skolor, varuhus, vårdinrättningar, teatrar, festivaler och dylikt.

Det finns undantag från tillståndsplikten för mindre mängder av explosiva varor och hantering av brandfarliga gaser och vätskor för vissa typer av anläggningar. Dessa undantag finns redovisade i MSBFS 2013:3. Ett tillstånd ska dock omfatta all hantering som sker på anläggningen.

Volym (liter)

Sammanställning av regler i MSBFS 2013:3

Hantering

Brandfarliga gaser

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C

Yrkesmässig publik verksamhet

Inomhus: 2

Utomhus: 60

100

100

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus

250

500

500

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus

1000

3000

3000

50 000

Icke yrkesmässig hantering

Gasol: 60

Andra gaser: 10

100

100

10 000