Solceller

Räddningstjänsten Mälardalens råd och anvisningar om solcellsanläggningar beskriver vår tolkning av hur
räddningspersonalens säkerhet ska tryggas, enligt 3 kap 8 § 2011:338 plan och byggförordningen, vid insatser i
byggnader med solceller. I övrigt saknas det regler för hur projektering av solcellsanläggningar ska tillgodose
räddningspersonalens säkerhet.

Räddningstjänstens rekommendationer

Det finns systemlösningar som vid brand minimerar risken för räddningstjänstens personal.

Projektering

Vid projektering av större solcellsanläggningar önskar räddningstjänsten ett tidigt samråd med anläggningsägaren.

Montering

Solpanelerna bör inte täcka hela taket. Det bör finnas en möjlighet för räddningstjänsten att ta upp hål för ventilering av takkonstruktionen. Det är viktigt att denna åtgärd finns på båda sidor av en brandvägg samt vid brandcellsgränser som går tvärs igenom en byggnad, exempelvis brandsektioner på vindar.

Vid placering av solcellspaneler på fasad eller kraftigt lutande tak bör risken för nedfallande paneler
beaktas.

Utmärkning

I anslutning till centralapparaten (ifall byggnaden är försedd med ett automatiskt brandlarm) eller vid entréer till byggnaden ska det märkas upp att byggnaden är försedd med solceller.

Kontaktperson

Verksamheter och fastighetsägare till större fastigheter med solcellsanläggningar bör i sin nödlägesorganisation säkerställa att en kompetent person finns för konsultation vid olycka eller brand i anslutning till solcellsanläggning.

Insatsstöd

Vid större anläggningar ska det finnas ett insatsstöd i närhet till centralapparat (ifall byggnaden är försedd med ett automatiskt brandlarm) eller vid ingången till byggnaden.

Läs mer

Råd och anvisningar om solcellsanläggningar Pdf, 203 kB.

Senast uppdaterad: