Sotning och brandskyddskontroll

För att förebygga brandrisker i hem och byggnader är det viktigt med regelbunden sotning och brandskyddskontroll. Dessa åtgärder skyddar inte bara din fastighet utan bidrar även till en säker miljö för alla invånare.

Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll).

Räddningstjänsten Mälardalen har enligt förbundsordningen dessa ansvar i Västerås, Arboga, Kungsör, Köping, Hallstahammar och Surahammar. Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll har beslutats av respektive kommuns politiker.

Kontaktuppgifter till sotare i våra medlemskommuner

Skorstensfejarmästaren i Västerås

Sot & Ventilationstjänst i Västerås AB
021-13 02 83 info@sotarn.se

Skorstensfejarmästaren i Hallstahammar och Surahammar

Hallstahammars Sotningsväsende AB
0220-103 90 Hallstasotarn@hotmail.se

Sot och Ventilationstjänst AB i Kungsör

021-13 02 83info@sotarn.se

Sot & Ventilationstjänst AB i Arboga

0589-105 00info@sotarn.se

Sot & Ventilationstjänst AB i Köping

0221-109 00info@sotarn.se

Dispansansökan för att sota själv

Kommunen har ansvar för att sotning och brandskyddskontroll genomförs men sköts på entreprenad av skorstensfejarmästare. Du kan få medgivande att sota/rengöra din fastighet själv under förutsättning att det kan ske på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt.

Sotningsregler

Sotare och brandskyddskontrollanter, som arbetar på uppdrag av räddningstjänsten, har myndighetsbefogenheter att inspektera anläggningar och vid behov kräva åtgärder eller förbjuda användning vid allvarliga brister. De har även rätt att tillträda berörda anläggningar för inspektion.

Fastighetsägare kan få dispens för att själva utföra sotning, förutsatt att fastigheten är i godkänt skick och att ägaren har nödvändig utrustning och kunskap. Ansökan om dispens skickas till räddningstjänsten. En initial bedömning, kallad "Uppsotning", utförs av en skorstensfejarmästare för att säkerställa att fastighetsägaren möter kraven. Denna tjänst bokas genom det företag som har sotningsavtal i kommunen.

Om sotning eller brandskyddskontroll visar på brister kan dispens återkallas. Notera att endast auktoriserade företag får utföra brandskyddskontroll, och dispens för detta kan ej erhållas av fastighetsägare.

Senast uppdaterad: