Farlig verksamhet

Informationen för dig som bor eller arbetar i närheten av en anläggning som innebär risker för sin omgivning. Vid anläggningar där det bedrivs verksamhet som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor och miljö finns särskilda skyldigheter. Dessa skyldigheter beskrivs i 2kap 4§ i lagen om skydd mot olyckor, LSO.

Lag om skydd mot olyckor

Enligt 2kap 4§ LSO är ägaren eller den som utövar verksamhet vid anläggningar där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön, skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador.

Den som utövar verksamheten är även skyldig att analysera riskerna för sådana olyckor. Beredskapen syftar i många fall till att komplettera den kommunala räddningstjänsten vid insatser på verksamheten där målet är att utföra effektiva räddningsinsatser. Allmänna råd om skyldigheter vid farlig verksamhet finns att läsa i MSBFS 2014:2.

MSBFS 2014:2

Tillsyner

Länsstyrelsen är den myndighet som beslutar, efter samråd med kommunen, vilka verksamheter som ska omfattas av bestämmelserna för farlig verksamhet. Inom Räddningstjänsten Mälardalens område finns det 29 verksamheter som omfattas av bestämmelserna, vilka visas i tabellen nedan. Tillsyn av efterlevnaden av bestämmelserna för farlig verksamhet utövas av Räddningstjänsten Mälardalen.

Tabell som beskriver farliga verksamheter i våra medlemskommuner:

KommunVerksamhetsnamnTyp av verksamhetStörsta risker
VästeråsWestinghouse, bränslefabrikenKärnteknisk anläggningOlycka med farliga ämnen (giftiga, brandfarliga, radioaktiva)
VästeråsKraftvärmeverket, KVVLagringOlycka med farliga ämnen (giftiga, brandfarliga)
Upplag med brännbart material
VästeråsHässlö flygplatsFlygplatsFlygolycka (med omfattande personskador)
Utsläpp drivmedel (miljöfarliga, brandfarliga)
VästeråsJohannisbergs flygplatsFlygplatsFlygolycka (mindre).
Utsläpp drivmedel (miljöfarliga, brandfarliga)
VästeråsRangerbangårdenRangerbangårdOlycka med farliga ämnen (giftiga, brandfarliga)
VästeråsOKQ8, oljedepåLagringOlycka med farliga ämnen (brandfarlig vätska, miljöfarliga)
VästeråsKosan gas AB (fd, Preem) gasolomlastningLagringOlycka med farliga ämnen (brandfarlig gas)
VästeråsRocklunda/ABB arena kylanläggningLagringOlycka med farliga ämnen (giftiga)
VästeråsBodycote värmebehandlingTillverkningOlycka med farliga ämnen (brandfarliga, giftiga)
VästeråsMälarhamnar AB VästeråsHamnOlycka med farliga ämnen
(brandreaktiva)
VästeråsSvensk OljeåtervinningLagringOlycka med farliga ämnen (miljöfarliga)
VästeråsAA-logistikLagringOlycka med farliga ämnen
SurahammarSurahammars brukLagringOlycka med farliga ämnen (brandfarliga, frätande)
SurahammarAir Liquide Gas ABTillverkningOlycka med farliga ämnen (oxiderande, brandfarliga)
HallstahammarOvako Hallstahammar ABTillverkningOlycka med farliga ämnen (miljöfarliga)
HallstahammarKanthalTillverkningOlycka med farliga ämnen (frätande)
KöpingYaraTillverkningOlycka med farliga ämnen (brandreaktiva, brandfarliga, giftiga)
KöpingMälarhamnar AB KöpingHamnOlycka med farliga ämnen (brandreaktiva, giftiga)
KöpingAlmer OilLagringOlycka med farliga ämnen (miljöfarliga)
KöpingStena RecyclingLagringOlycka med farliga ämnen (miljöfarliga)
ArbogaArboga HårdkromTillverkningOlycka med farliga ämnen (miljöfarliga)
VästeråsBergtäkt ErikslundBergtäktOlycka med farliga ämnen (explosiva)
VästeråsBergtäkt FrobyBergtäktOlycka med farliga ämnen (explosiva)
VästeråsBergtäkt GrytaBergtäktOlycka med farliga ämnen (explosiva)
VästeråsBergtäkt VändleBergtäktOlycka med farliga ämnen (explosiva)
KöpingBergtäkt SolbergaBergtäktOlycka med farliga ämnen (explosiva)
ArbogaBergtäkt HamreBergtäktOlycka med farliga ämnen (explosiva)
KungsörBergtäkt NytorpsbergetBergtäktOlycka med farliga ämnen (explosiva)

 

Seveso-anläggningar

Den 1 juni 2015 började ett nytt EU-direktiv att gälla i Sverige. Direktivet har införts genom Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381), även kallad Sevesolagstiftningen. I korthet berör lagen alla verksamheter som har tillräckligt mycket av ett ämne som är tillräckligt farligt. Vilka ämnen som ingår i regelverket finns förtecknade i en bilaga till förordningen (SFS 2015:236).

Planer för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser ska uppdateras minst vart tredje år eller när det till följd av ändrade förhållanden finns anledning till det. I samband med att kommunen upprättar eller förnyar planen ska kommunen på ett lämpligt sätt ge allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på planen, (3 kap. 6 § FSO).

Farlig verksamhet och risker i våra medlemskommuner

Senast uppdaterad: