Behandling av personuppgifter

Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) värnar om din personliga integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Informationen berör dig som besöker vår hemsida, dig som anställd eller dig som visat intresse för Räddningstjänsten Mälardalen som arbetsgivare, genomför någon av våra utbildningar eller kurser. Den riktar sig även till dig som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med oss där vi behöver behandla dina personuppgifter.

Vad innebär personuppgift och personuppgiftsbehandling?

Personuppgifter är alla uppgifter, direkt eller indirekt, som kan hänföras till en nu levande person. Det är exempelvis namn, personnummer och e-post. Även IP-adress, cookies och bilder inkluderas bland personuppgifter.

En personuppgiftsbehandling innefattar all typ av hantering av personuppgifter så som insamling, lagring, bearbetning, korrigering, arkivering eller radering.

Vilka personuppgifter behandlas och för vilka ändamål

Räddningstjänsten Mälardalen behandlar bara de personuppgifter som behövs och är relevanta för det angivna syftet. All personuppgiftsbehandling som förbundet genomför, görs med stöd av gällande lagstiftning. Följande lagliga grunder finns att luta personuppgiftbehandlingar mot:

 • Myndighetsutövning
 • Rättslig förpliktelse
 • Intresseavvägning
 • Grundläggande intressen
 • Avtal
 • Samtycke

Huvudsakligen sker vår behandling av personuppgifter med stöd av avtal, myndighetsutövning och rättslig förpliktelse.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Räddningstjänsten Mälardalen sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt och tillåtet för den angivna behandlingen. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. När vi inte längre behöver behandla dina personuppgifter, gallras de enligt våra angivna gallringsrutiner.

Din rättigheter som registrerad

Som registrerad har du ett antal rättigheter gällande hur dina personuppgifter behandlas.

 • Rätt till information om och hur dina uppgifter behandlas hos Räddningstjänsten Mälardalen. Denna information har du rätt att få i samband med att en personuppgiftsbehandling startar eller när du annars begär det.
 • Rätt till tillgång av dina uppgifter för att få veta om och vilka personuppgifter som Räddningstjänsten Mälardalen behandlar om dig. Detta får du genom att kontakta verksamheten och be om en kopia på informationen.
 • Rätt till rättelse av personuppgifter som är felaktiga, du har även rätt att komplettera med uppgifter som eventuellt saknas och är relevanta för behandlingens ändamål.
 • Rätt till radering av personuppgifter om du inte längre vill att Räddningstjänsten Mälardalen ska behandla uppgifter om dig. Undantag gäller om behandlingen krävs för att uppfylla andra rättigheter eller uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.
 • Rätt till begränsning av behandling, det vill säga att uppgifterna, i vissa fall, enbart får användas för vissa begränsade syften.
 • Rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter. Denna rättighet gäller när behandlingen utförs som en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.
 • Rätt till dataportabilitet och få ut dina personuppgifter för att använda dem på annat håll. Du har även rätt att få personuppgifter som du självmant lämnat via samtycke eller avtal flyttade till en annan verksamhet.

Mottagare

Räddningstjänsten Mälardalen lämnar enbart ut dina personuppgifter när behandlingen kräver det och använder då anlitade personuppgiftsbiträden och underbiträden där behandlingen regleras enligt avtal i enlighet med gällande lagstiftning.

Överföring till tredje land

Räddningstjänsten Mälardalen använder molntjänster i sitt dagliga arbete, som t.ex. Microsoft Teams, och har därmed anlitat dessa leverantörer som personuppgiftsbiträden. Personuppgifter som hanteras i dessa molntjänster kan komma att behandlas av personuppgiftsbiträdet i enlighet med gällande användarvillkor. Förbundet överför inga personuppgifter till tredjeland (land utanför EU/EES) om det inte specifikt angivits i det aktuella avtalet för den berörda tjänsten. För det fall att tredjelandsöverföringar sker, tillämpar RTMD lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med aktuell praxis.

Sociala medier

Räddningstjänsten Mälardalen använder sociala medier såsom Instagram, Facebook och LinkedIn. På våra sociala plattformar lägger vi upp information och aktuella händelser från verksamheten där vi bland annat publicerar bilder och svarar på kommentarer. Vi publicerar även interna intervjuer med våra medarbetare på vår hemsida innehållandes bild och namn, där vi berättar mer om våra roller och vår verksamhet.

Personuppgiftsbehandling

I användningen och hanteringen av våra sociala medier, behöver vi behandla personuppgifter om dig, så som bilder, för- och efternamn och användarnamn. Syftet med en sådan behandling är för att kunna informera om vår verksamhet, aktuella nyheter och händelser samt besvara inkommande kommentarer.

Insamling av uppgifter

De uppgifter som delas på LinkedIn, Instagram och i inlägg på vår externa hemsida som berättar om vår verksamhet och medarbetare, har vi samlat in direkt från våra medarbetare. Bilder och information på andra personer än våra medarbetare har vi samlat in från dig för syftet att publicera information eller en nyhet. De bilder som används är tagna av RTMD och används med ditt godkännande.

De personuppgifter som vi behandlar genom att personer kommenterar på våra sociala medier samlas in direkt från individen, som genom att interagera med oss på våra sociala plattformar även samtycker till att få sina personuppgifter behandlade av oss. Vi tillämpar vid var tid gällande dataskyddslagsstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter för våra sociala medier och nyhetskanaler är intresseavvägning.

Lagring och gallring av uppgifter

Dina uppgifter kommer bara att sparas så länge det behövs för det aktuella ändamålet. Inlägg på våra sociala medier gallras årligen och personuppgifter som är kopplade till nyheter på vår hemsida gallras när nyheten inte längre är aktuell.

Eftersom RTMD är en offentlig verksamhet, är vi skyldiga att arkivera vår hemsida regelbundet, dina personuppgifter sparas då i enlighet med arkivlagens föreskrifter. Kommentarer på våra inlägg på Facebook, Instagram och LinkedIn måste även behandlas enligt Offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att kommentarer på inlägg därmed kan begäras ut som allmänna handlingar.

Delning av personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Facebook, Instagram, LinkedIn och leverantören av vår externa hemsida. Vi kan även behöva dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Användningen av Instagram och LinkedIn innebär även att personuppgifter kan föras över till land utanför EU/EES, men sker med stöd av gällande lagstiftning, såsom adekvansbeslut.

Personuppgiftsansvarig är RTMDs direktion. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@rtmd.se. Du når vårt dataskyddsombud på dso@xeeda.se

Vid klagomål

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att ange klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Det gör du via IMYs hemsida.

IMY.seEller har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta:

Räddningstjänsten Mälardalen

info@rtmd.se Vårt dataskyddsombud dso@xeeda.se

Senast uppdaterad: