Tillsyn

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) är det verksamheters och fastighetsägares ansvar att säkerställa att deras lokaler har adekvat brandskydd. Räddningstjänster har skyldighet att se till att denna lag efterlevs. Därför genomför vi på Räddningstjänsten Mälardalen regelbundna kontroller.

Tillsyn utförs regelbundet, vid behov och ibland med särskilt tema. Regelbunden tillsyn av brandskyddet innebär en återkommande och omfattande värdering av brandskydd som helhet. Regelbunden tillsyn av hantering av brandfarliga och explosiva varor samt av farliga verksamheter omfattar prövning och kontroll utifrån nationella regler.

Om det har brunnit i en byggnad eller om någon anmäler att brandskyddet är bristande kan behovsstyrd tillsyn utföras. En sådan tillsyn är begränsad utifrån vad som har hänt eller vilken brist som misstänks föreligga.

Regelbunden tillsyn av brandskydd

Vid regelbunden tillsyn kontrolleras att brandskyddet är utformat utifrån den verksamhet som bedrivs och att både ägare och nyttjare arbetar systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att båda parter har tillräcklig kunskap om verksamhetens risker och brandskyddets utformning. Det innebär också att nödvändigt underhåll och erforderliga kontroller utförs. Vid tillsyn granskas och prövas ägarens och nyttjarens systematiska brandskyddsarbete genom kontroller av dokumentationen över det tekniska och organisatoriska brandskyddet.

För regelbunden tillsyn av brandskyddet tillämpas kontrollintervaller 3-6 år.

Övrig regelbunden tillsyn

Vid regelbunden tillsyn av tillståndspliktig hantering av brandfarliga varor kontrolleras att tillståndet är giltigt, att aktsamhetskraven uppfylls och att hanteringen i övrigt sker på ett säkert och betryggande sätt enligt de regler som gäller för hanteringen. Denna typ av tillsyn utförs efter halva tillståndsperioden.

Tillsyn av fyrverkeriförsäljning sker normalt inför varje nyår. Övrig tillsyn av tillståndspliktig hantering av explosiva varor hanteras i samband med tillståndsprövning som sker vart tredje år.

Vid regelbunden tillsyn av farliga verksamheter kontrolleras att riskerna är tillräckligt utredda, att nödvändiga skyddsåtgärder har vidtagits och att det inom anläggningen finns personal och utrustning för att hantera olyckor till följd av den farliga verksamheten. Denna typ av tillsyn sker vart fjärde år.

Vad gör vi om vi upptäcker brister i brandskyddet?

Om bristerna är av mindre allvarligt slag får verksamheten eller fastighetsägaren en bestämd tid på sig att rätta felen. Vanligtvis följer vi därefter upp tillsynen genom efterkontroll på plats. Därefter beslutar vi om nästa steg i tillsynsprocessen.

Om bristerna är allvarliga förelägger vi om åtgärder. Ett föreläggande är ett myndighetsbeslut som den enskilde är skyldig att följa. I vissa fall utfärdar vi ett förbud vilket innebär att en viss lokal eller anordning inte får användas förrän bristerna är åtgärdade. Ibland förenas föreläggande med vite. Vite är en avgift som måste betalas om ett föreläggande eller förbud inte följs.

Vår ambition är att vi ska vara överens med ägare och nyttjare om vilka åtgärder som behöver genomföras för att brandskyddet, hanteringen eller skyddet av den farliga verksamheten ska vara tillräckligt bra. Ibland är vi inte överens. Därför kan alltid våra beslut överklagas hos Länsstyrelsen.

Lokala regler för tillsyn

Tillsynsplanen reglerar var och hur ofta tillsyn ska genomföras. Beslut om ny tillsynsplan tas inför varje nytt år av räddningstjänstens direktion. Aktuell tillsynsplan med information om räddningstjänstens tillsynsverksamhet finns i länken nedan:

Tillsynsplan 2024 (infoga länk till dokumentet)

Kostnader för tillsyn och tillsynstaxor

Tillsynen är inte skattefinansierad. Därför tar vi ut en kostnad för den. Kostnaden består av en grundavgift och en rörlig avgift. I grundavgiften ingår förberedelsetid, restid, besök på plats och efterarbete med upprättande av tjänsteanteckning. Den rörliga avgiften består av tidsåtgången för eventuellt utredningsarbete inför beslut. Beslut om taxa för tillsyn tas inför varje nytt år av räddningstjänstens direktion.

Taxa för tillsyn och tillstånd 2024 Pdf, 200 kB.

Senast uppdaterad: