Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av en brand. Ett regelbundet SBA ger dig kontroll över din anläggning.

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska alla byggnader och anläggningar ha ett skäligt brandskydd. Detta ställer krav på att systematiskt brandskyddsarbete (SBA) bedrivs inom alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet.

Med ett systematiskt brandskyddsarbete arbetar du för att skydda människor och egendom från skador som kan bli konsekvensen vid en brand. I första hand syftar det på att förebygga brand och i andra hand till att minska skador som kan uppstå vid en brand.

Anpassa brandskyddsrutinerna efter din verksamhet

Ingen verksamhet är den andra lik. Rutiner för ett systematiskt brandskyddsarbete skapas utifrån varje organisations egna förutsättningar. Systematisk brandksyddsarbete är ett kvalitetshöjande arbete som påminner såväl om internt arbetsmiljöarbete som övrigt kvalitetsarbete. Arbetet kan utgå från en redan inarbetad organisation, exempelvis från det ordinarie kvalitetsarbetet.

Dokumentation av brandskyddet

För varje byggnad eller anläggning bör det finnas en dokumentation av brandskyddet som är tillräckligt omfattande för att säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga.

Inom verksamheten bör det finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation.

Senast uppdaterad: