Övriga frågor


Hur många kan vistas i en specifik lokal?

Hur många som får vistas i en lokal beror på hur den brandtekniskt är byggd. Uppgifter kan finnas i dokumentation från bygglovet, annars kan du kontakta en brandkonsult (www.brabrandkonsulter.se) som utför dessa bedömningar.

Containerplacering

En öppen container ska normalt stå minst sex meter från fasaden. En stängd container ska normalt stå fyra meter från fasaden.

Är säkerhetsdörrar till lägenheten okej ur räddningstjänstens synpunkt?

Räddningstjänsten tränar regelbundet på att forcera säkerhetsdörrar. Undvik att låsa tillhållarlås när du är hemma. En säkerhetsdörr kan ta något längre tid att forcera jämfört med andra dörrar men totalnyttan av dörren överväger.

Vilka brandtekniska regler gäller för om- och tillbyggnation av byggnad?

Vid om- och tillbyggnationer av byggnader är det plan- och bygglagen som reglerar hur brandskyddet ska vara utformat. För mer information kontakta byggnadsnämnden i din kommun. Detta gäller även om du vill byta verksamhet i lokalerna eller om stora ytskiktsrenoveringar sker.

Sotning - Hur söker jag dispens för att få sota själv?

Kommunen har ansvar för att sotning och brandskyddskontroll genomförs men sköts på entreprenad av skorstensfejarmästare. Du kan få medgivande att sota/rengöra din fastighet själv under förutsättning att det kan ske på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt.

Mer information hittar du på följande länk: Sotning och brandskyddskontroll.

Hur fungerar hemförsäkringen vid en bostadsbrand?

Bostadsfastighetsbolagets försäkring täcker vanligen skador i allmänna utrymmen samt återställning av väggar, tak, fönster mm i den skadade bostaden. Den privata hemförsäkringen täcker vanligen lös inredning och inventarier och merkostnader (t.ex. boende under renoveringstid). Kontrollera specifikt med ditt försäkringsbolag.

VMA, Vad betyder det när det tjuter i tyfonerna?

Vid gasutsläpp, stor brand eller annan allvarlig olycka, kan allmänheten i tätorten varnas genom varningssignalen ”viktigt meddelande” (VMA). Signalen ljuder i 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad under minst 2 minuter. När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stäng dörrar, fönster och om möjligt ventilation.
  • Lyssna på Sveriges radio P4.

När faran är över startas signalen faran över, en 30 till 40 sekunder lång signal. Signalen viktigt meddelande prövas klockan 15 första måndagen i mars, juni, september och december.

Hur blir jag brandman?

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap bedriver utbildningen Skydd mot olyckor, en tvåårig eftergymnasial utbildning på några olika platser i landet. Mer information finns på MSB:s hemsida: www.msb.se.

Hur blir jag brandingenjör?

Utbildningar finns på Lunds Tekniska Högskola samt Luleås Tekniska Universitet. Se deras hemsidor för mer information. www.lth.se alt www.ltu.se.

Hur ofta rycker räddningstjänsten ut?

Räddningstjänsten gör cirka 1900 insatser varje år (2013) i de tre kommuner som ingår i Mälardalens Brand och Räddningsförbund: Västerås, Hallstahammar, Surahammar. I dessa kommuner bor cirka 175 000 människor.

De vanligaste olyckstyperna är trafikolyckor, bränder i byggnader och bränder utomhus.

Vilka är de vanligaste brandorsakerna i bostäder?

De allra flesta brandtillbud sker i den egna bostaden där köket är den vanligaste platsen och den glömda spisen den i särklass vanligaste direkt brandorsaken. Efter köket kommer vardagsrum och sovrum, där rökning och glömda ljus är de vanligaste orsakerna. I allmänna utrymmen som till exempel trapphus, vind och källare är den vanligaste direkta brandorsaken anlagd brand. I villor och radhus är även eldstadsrelaterade bränder vanliga. De allra flesta olyckor i hemmet kan förhindras av dig själv genom kunskap och rutin. Förutom skydd som fungerande brandvarnare, handbrandsläckare/brandfilt och spisvakt/spistimer är det bra att tänka på följande:

  • Rengör spisfläkten från fett med jämna mellanrum.
  • Se till att hålla levande ljus under uppsikt.
  • Använd inte disk- och tvättmaskin då du inte är hemma.
  • Tändare och tändstickor förvaras utom räckhåll för barn.

Hur vanligt är det med anlagda bränder?

I Sverige räknar man med att drygt var fjärde brand är anlagd. En mycket liten del av de anlagda bränderna anläggs av pyromaner.