Allmänt om sotning och brandskyddskontroll

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska en kommun, i brandförebyggande syfte, ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll).

RTMD har enligt förbundsordningen dessa ansvar i Västerås, Arboga, Kungsör, Köping, Hallstahammar och Surahammar. Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll har beslutats av respektive kommuns politiker.

De företag som har avtal med RTMD att utföra sotning och brandskyddskontroller i våra medlemskommuner är listade nedan.

Kontaktuppgifter till sotare i våra medlemskommuner

Skorstensfejarmästaren i Västerås

Sot & Ventilationstjänst i Västerås AB
Telefon: 021-13 02 83 E-post: info@sotarn.se

Skorstensfejarmästaren i Hallstahammar och Surahammar

Hallstahammars Sotningsväsende AB
Telefon: 0220-103 90 E-post: Hallstasotarn@hotmail.se

Sot och Ventilationstjänst AB i Kungsör

E-post: info@sotarn.se Telefon: 021-13 02 83

Sot & Ventilationstjänst AB i Arboga

E-post: info@sotarn.se Telefon: 0589-105 00

Sot & Ventilationstjänst AB i Köping

E-post: info@sotarn.se Telefon: 0221-109 00

Hur söker jag som privatperson dispens för att få sota själv?

Kommunen har ansvar för att sotning och brandskyddskontroll genomförs men sköts på entreprenad av skorstensfejarmästare. Du kan få medgivande att sota/rengöra din fastighet själv under förutsättning att det kan ske på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt.

Sotningsregler

Den som utför sotning eller brandskyddskontroll på uppdrag av RTMD är myndighetsperson och har rätt att förelägga om åtgärder eller förbjuda användning om det finns allvarliga brister på anläggningarna. Uppdraget ger också rätt att få tillträde till den anläggning som berörs och att få nödvändiga upplysningar och handlingar.

Kommunen får, genom dispens, medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om anläggningen är felfri och om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt vilket förutsätter att fastighetsägaren har erforderlig utrustning, kunskap och förmåga. Dispensansökansökan sker till RTMD på en särskild blankett.

Bedömningen av utrustning, kunskap och förmåga sker genom en sk. ”Uppsotning” där fastighetsägaren genomför en sotning under överseende av skorstensfejarmästaren. Uppsotning bokas hos det företag som har avtal om sotning i aktuell kommun.

Skulle det vid brandskyddskontroll visa sig att rengöringen inte skett på ett betryggande sätt kan RTMD frånta den enskilde fastighetsägaren dispensen.

Brandskyddskontrollen utförs alltid av det sotarföretag som har avtal med RTMD. Det går inte att få dispens att genomföra brandskyddskontroll själv.

Blanketter och information om egensotning hittar du på vår webbplats, direktlänk: Blanketter: dispenser och tillstånd- (rtmd.se) Länk till annan webbplats.