Tillfällig övernattning

Det är vanligt att övernattning av grupper sker tillfälligt i lokaler som inte är avsedda för detta, till exempel i skolsalar, idrottshallar, förskolor med mera. Personerna som övernattar i dessa lokaler kan inte förväntas ha en god kännedom om lokalernas utformning eller brandskyddet. Tillfällig övernattning skall anmälas till oss minst 3 veckor innan.

Brandskyddet i ovan nämnda lokaler är anpassat för en verksamhet med personer som har kännedom om lokalen, som oftast leds av en ansvarig person (lärare) samt bedrivs under dagtid med vakna personer. På hotell, pensionat och vandrarhem, med övernattande personer utan kännedom om brandskyddets utformning, ställs höga krav på brandsäkerheten för att säkerställa att gästerna ska kunna sätta sig i säkerhet vid en brand. Med stöd av ovanstående anser MBR att brandskyddet i lokaler som används för övernattning ska anpassas för att uppnå ett skäligt brandskydd.

Ansvar

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är det ägare och nyttjanderättshavare som har ansvar för att brandskyddsarbetet har en skälig omfattning i byggnad, verksamhet och organisation. Där tillfällig övernattning sker ställs stora krav på ägaren, ordinarie hyresgästen samt den tillfälliga hyresgästen och byggnadens tekniska brandskydd.

Anmälan

Ansvarig person för uthyrning (t.ex. rektorn för en skola) ska informera Räddningstjänsten Mälardalen senast tre veckor innan övernattning sker.