PM - solceller

Räddningstjänsten Mälardalens PM om solcellsanläggningar beskriver vår tolkning av hur räddningspersonalens säkerhet ska tryggas, enligt 3 kap 8 § 2011:338 plan och byggförordningen, vid insatser i byggnader med solceller. Du hittar PM:et längre ner på sidan.

I övrigt saknas det regler för hur projektering av solcellsanläggningar ska tillgodose räddningspersonalens säkerhet. Solceller fortsätter att producera el även om strömmen till byggnaden bryts vid normala brytare, via säkringar eller överspänningsskydd som löser ut. Detta medför att systemets alla kablar fortsatt är strömförande med upp till 1000 volt om inga särskilda åtgärder vidtas. Denna spänning är direkt livsfarlig för räddningspersonalen.

PM

PM:et syftar till att säkerställa att räddningstjänsten kan genomföra säkra insatser i närheten av solcellsanläggningar. Det tas också upp ett par systemlösningar som idag finns och som vid brand minimerar risken för räddningstjänstens personal. Länk till PM:et: PM Solceller (PDF) Pdf, 729 kB.

Hustak med solceller