Tillfällig övernattning: PM och anvisning

I de kommuner där Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) verkar förekommer det ofta att övernattning av grupper sker tillfälligt i lokaler som inte är avsedda för detta, till exempel i skolsalar, idrottshallar, förskolor med mera. Personerna som övernattar i dessa lokaler kan inte förväntas ha en god kännedom om lokalernas utformning eller det tekniska brandskyddet.

Brandskyddet i ovan nämnda lokaler är anpassat för en verksamhet med personer som har kännedom om lokalen, som oftast leds av en ansvarig person (lärare) samt bedrivs under dagtid med vakna personer. På hotell, pensionat och vandrarhem, med övernattande personer utan kännedom om brandskyddets utformning, ställs höga krav på brandsäkerheten för att säkerställa att gästerna ska kunna sätta sig i säkerhet vid en brand. Med stöd av ovanstående anser RTMD att brandskyddet i lokaler som används för övernattning ska anpassas för att uppnå ett skäligt brandskydd.

Ansvar

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är det ägare och nyttjanderättshavare som har ansvar för att brandskyddsarbetet har en skälig omfattning i byggnad, verksamhet och organisation. Där tillfällig övernattning sker ställs stora krav på ägaren, ordinarie hyresgästen samt den tillfälliga hyresgästen och byggnadens tekniska brandskydd.

Anvisning för tillfällig övernattning och blankett för anmälan (PM)

Nedanstående fil är en anmälan och anvisning som innehåller vägledning och råd för att uppnå ett bra brandskydd i lokaler för tillfällig övernattning i skolor, förskolor, fritidshem, klubbstugor och liknande lokaler.

Ansvarig person för uthyrning (till exempel rektorn för en skola) ska informera oss senast tre veckor innan övernattning sker. Anvisning och blankett för anmälan hittar du på följande länk: Anvisning och blankett (pdf) (rtmd.se) Pdf, 305 kB.