Solceller

Räddningstjänsten Mälardalens råd och anvisningar om solcellsanläggningar beskriver vår tolkning av hur räddningspersonalens säkerhet ska tryggas, enligt 3 kap 8 § 2011:338 plan och byggförordningen, vid insatser i byggnader med solceller. Du hittar anvisningen längre ner på den här sidan.

I övrigt saknas det regler för hur projektering av solcellsanläggningar ska tillgodose räddningspersonalens säkerhet. Solceller fortsätter att producera el även om strömmen till byggnaden bryts vid normala brytare, via säkringar eller överspänningsskydd som löser ut. Detta medför att systemets alla kablar fortsatt är strömförande med upp till 1000 volt om inga särskilda åtgärder vidtas. Denna spänning är direkt livsfarlig för räddningspersonalen.

Råd och anvisningar om solcellsanläggningar

Hustak med solceller