Anvisningar och PM

Solceller

Räddningstjänsten Mälardalens PM om solcellsanläggningar beskriver vår tolkning av hur räddningspersonalens säkerhet ska tryggas, enligt 3 kap 8 § 2011:338 plan och byggförordningen, vid insatser i byggnader med solceller.

Tillfällig övernattning, PM

Byggnadstekniskt brandskydd, PM

Brandfarlig vara, PM